Metush Saraçi

Emër Mbiemër
Metush Saraçi
Data e emërimit fillestar
2003-12-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2003- gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
08.11.2005 - 2006- Zv kryetar i Gjykatës së Apelit Tiranë
18.04.2007 - 2010- kryetar i Gjykatës së Apelit Tiranë
2011 - 2018- gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

• Z. Metush Saraçi aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtar pasi ka dhënë dorëheqjen nga detyra që ushtronte, duke e paraqitur këtë dorëheqje, me shkrim, të regjistruar me aktin nr. 3225 prot., datë 12.11.2018.
• Këshilli i Lartë Gjyqësor, nëpërmjet shkresës nr.3225 prot., datë 09.01.2019, i ka njoftuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit vendimin nr. 10, datë 27.12.2018, me të cilin ka vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për shkak dorëheqjeje, të gjyqtarit Metush Saraçi.
• Me anë të vendimit të KPK-së nr.102 datë 04.02.2019 procesi i rivlerësimit për Z. Metush Saraçi është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Z. Metush Saraçi i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.102 datë 04.02.2019 .
Subjekti i rivlerësimit: Z. Metush SARAÇI - gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005 - 2006 - Vlerësuar Shumë Mirë
2007 - 2009- Vlerësuar Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masë disiplinore në fuqi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,