Ndue Gjura

Emër Mbiemër
Ndue Gjura
Data e emërimit fillestar
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, i komanduar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• Z. Ndue Gjura aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtar pasi ka dhënë dorëheqjen në datën 08.01.2020.
• Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në kërkesën për dorëheqje të subjektit Ndue Gjura, ka vendosur mbarimin e statusit të magjistratit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës (i komanduar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor). Për këtë vendim krahas Komisionit është njoftuar edhe subjekti i rivlerësimit, z. Ndue Gjura.
•Komisioni ka vërejtur se konfirmohet vullneti i pavesuar i subjektit për dorëheqje, pasi z. Ndue Gjura ka paraqitur dorëheqjen para Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili ka vendosur mbarimin e statusit të magjistratit.
• Subjekti i rivlerësimit nuk ka paraqitur ankim ndaj vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.35 datë 23.1.2020.
• Kështu që me anë të vendimit të KPK-së nr.266 datë 18.06.2020 procesi i rivlerësimit për Ndue Gjura është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Z. Petraq Dhimitri i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.266 datë 18.06.2020 .
Subjekti i rivlerësimit: Z. Ndue Gjura, inspektor pranë ishKëshilli i Lartë i Drejtësisë (sot, Këshilli i Lartë Gjyqësor).
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,