Arben Qosja

Emër Mbiemër
Arben Qosja
Data e emërimit fillestar
1991-09-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
13.07.1998- Oficer i Policisë Gjyqësore - Prokuroria e Përgjithshme
15.07.2004 - 2013- prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë
23.06.2014 - aktualisht- prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
03.09.1997 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 311 datë 21.10.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Arben Qosja, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.12.2012 Shumë Mirë (ProkuroriaTiranë).
01.01.2013-31.12.2013 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2014-31.12.2014 Shumë Mirë (Prokuroria e Apelit Tiranë).
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria e Apelit Tiranë).
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria e Apelit Tiranë).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,