Arben Qosja

Emër Mbiemër
Arben Qosja
Data e emërimit fillestar
1991-09-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
23.06.2014 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë.
15.07.2004 - 2013 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
13.07.1998 - Oficer i Policisë Gjyqësore pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
03.09.1997 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.311, datë 21.10.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Qosja, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 311, datë 21.10.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Qosja.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (ProkuroriaTiranë).
01.01.2013-31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (ProkuroriaTiranë).
01.01.2014-31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (ProkuroriaTiranë).
01.01.2015-31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (ProkuroriaTiranë).
01.01.2016-31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (ProkuroriaTiranë).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,