Erion Pustina

Emër Mbiemër
Erion Pustina
Data e emërimit fillestar
2016-04-22
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
22.04.2016- prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec

• Z. Erion Pustina aktualisht nuk e ushtron detyrën si prokuror pasi ka dhënë dorëheqjen.
• Me anë të vendimit të KPK-së nr.250 datë 09.03.2020 procesi i rivlerësimit për Z. Erion Pustina është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Z. Erion Pustina i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.250 datë 09.03.2020.
Subjekti i rivlerësimit: Z. Erion Pustina, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,