Piro Samara

Emër Mbiemër
Piro Samara
Data e emërimit fillestar
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Inspektor pranë ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• Z. Piro Samara aktualisht nuk e ushtron detyrën si inspektor për mospatje të statusit të magjistratit.
• Komisioni konstatoi se nga momenti që z. Piro Samara nuk ka statusin e magjistratit nuk mund të jetë një nga subjektet e rivlerësimit, që i nënshtrohen procesit të rivlerësimit ex officio.
• Me anë të Vendimit të KPK-së nr.249 datë 06.03.2020 u vendos se procesi i rivlerësimit kalimtar për z. Piro Samara, me funksion Inspektor pranë ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë nuk duhet të nisë ose duhet të konsiderohet i pushuar.
• Për këtë Vendim të KPK-së Komisioneri Publik Dariel Sina datë 19.04.2019 ka paraqitur Ankim. • KPA meVendim Nr. 2/2021 (JR) datë 13.01.2021 ka vendosur Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 249, datë 06.03.2020, si më poshtë:
  1. Ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar që i përket subjektit të rivlerësimit Piro Samara, me detyrë inspektor pranë ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
  2. Të deklarojë humbjen e së drejtës së subjektit të rivlerësimit për t’u emëruar si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.249 datë 06.03.2020, Subjekti i rivlerësimit: Z.Piro Samara – Inspektor pranë ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
- Ankim i Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 19.04.2019 kundër vendimit nr. 249, datë 6.3.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Piro Samara.
- Vendim i KPA-se Nr. 2/2021 (JR) datë 13.01.2021, subjekti i rivlerësimit Piro Samara.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,