Marçela Shehu

Emër Mbiemër
Marçela Shehu
Data e emërimit fillestar
2006-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• dhjetor 2018 – aktualisht - Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
• nëntor 2007 – dhjetor 2018 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.
• nëntor 2006 – nëntor 2007 - Stazh Profesional/ gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2004 – 2007 - Shkolla e Magjistraturës.
• 1999 – 2003 - Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i i KPK-së nr. 20, datë 04.06.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Marçela Shehu, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 20, datë 4.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marçela Shehu.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Marçela Shehu
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 20, datë 4.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marçela Shehu.
 2. Njoftim për shtyp i KLGJ-së datë 16 Prill 2020.
 3. Njoftim i KPK-së për subjektin e rivlerësimit znj. Marçela Shehu.
 4. Skeda e pasurisë e znj. Marçela Shehu, publikuar nga Reporter.al.
 5. Provesverbal Mbi rezultatet e votimit per zgjedhjen e anëtarit(ëve) të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 6. Vendim i Komisionit të Votimit pranë Gjykatës së Lartë nr. 242, datë 12.12.2018.
 7. Vendimi i KPK-së nr. 20, datë 04.06.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Marçela Shehu.
 8. Vetëdeklarim për Pastërtinë e figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", znj. Marçela Shehu, gjyqtare.
 9. Vendim i KLGJ-së Nr. 13, datë 18.01.2019 "Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 10. Vendim i KLGJ-së Nr. 66, datë 06.02.2020 "Për Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve Ligjore të Pranimit në Provimin e Pranimit në Shkollën e Magjistraturës, për Vitin Akademik 2020- 2021, të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë".
 11. Vendim i KLGJ-së Nr. 318, datë 19.12.2019 "Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e Rregullores së Brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 12. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 13. Vendim i KLGJ-së Nr. 152, datë 06.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,