Sonila Bejtja

Emër Mbiemër
Sonila Bejtja
Data e emërimit fillestar
2001-06-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 28-12-2020 - aktualisht - Anëtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
• Prill 2011 - 28-12-2020 - Notere pranë Degës Vendore të Noterëve Tiranë.
•2004 - 2011 - Avokate dhe konsulente ligjore në disa projekte të Bankës Botërore, Bankës Italo-Shqiptare, Bankës së Kursimeve gjatë privatizimit të saj, Bankës Popullore Pulieze, Bankës Italiane për Zhvillimin, si dhe pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe Radio Televizionit Shqiptar.
• 1999 - 2004 - Avokate pranë firmës ligjore "Boga & Associates".
__________________________________________
TRAJNIME
Periudha 2000 - 2001
• Pjesëtare e një grupi avokatësh në projektet e Bankës Botërore "Establishment of Credit Guarantee Institution in Bosnia and Herzegovina" / Banka Botërore.
Periudha 2002 - 2003
• Konsulente Ligjore dhe pjesëtare e një grupi avokatësh në projektin European Training Foundation "Support to SME's and SME's Managers in Albania — Legal Advise" / Boga & Asscociates Law Firm, Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• Tetor 1994 – Qershor 2000 - Diplomuar “Doktore në Jurisprudencë”, Fakulteti i Jurisprudencës, Universiteti i Studimeve në Milano.
• 02/05/2001 – Kualifikimi pasuniversitar Avokate - Anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatëve,Tiranë.
__________________________________________
TITUJ PROFESIONAL
Maj 2001 • Avokate - Anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatëve -Tiranë / Ministria e Drejtësisë.
Prill 2011 • Notere Publike - Anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterëve - Tiranë / Ministria e Drejtësisë.
Punime Shkencore
Periudha 1999/2000 - Kërkim Shkencor - Le Privatizzazioni in Albania
Autor/Bashkëautor/Kontribues: Prof. Piergiusto Jaeger, Dott. Ferruccio Papi Rossi, Universita' Degli Studi di Milano, Facolta' di Giurisprudenza.
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KED për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme, vlerësuarme 76,83 pikë.
- Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11886, datë 28.12.2020 për emërimin znj.Sonila Bejtja si anëtare e Gjykatës Kushtetuese.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Sonila Bejtja
Dokumenta te tjera
  1. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës i znj. Sonila Bejtja në kuadër të ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
  2. Kandidate për Gjykatën Kushtetuese Sonila Bejtja, pikëzimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi 2020.
  3. Vendim i KED-se nr. 34 , datë 09.10.2020 "Për lejimin e kandidimit të znj.Sonila Bejtja në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 22.11.2019".
  4. Vendim i KED-se nr. 65, datë 28.12.2020 "Për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidaturës së znj. Sonila Bejtja në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 22.11.2019".
  5. Njoftim i Presidentit të Republikës se Shqiperise Ilir Meta, datë 28.12.2020, që emëron znj. Sonila Bejtja gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese.
  6. Njoftim i KED-se date 28.12.2020 "Për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme, e shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 22.11.2019" dhe miratoi vendimin përkatës.
  7. Vënie informacioni në dispozicion nga Gjykata Kushtetuese për anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.
  8. DEKRET Nr. 11886, datë 28.12.2020 "Për Emërimin e Gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese".
  9. Vendim i KED-se Nr.66 date 28.12.2020 "Per listen perfundimtare te renditjes se kandidateve per gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e parakohshme, e shpallur nga Presidenti ne daten 22.11.2019
  10. Pikezimi i KED-se - kandidate per Gjykaten Kushtetuese.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,