Valbona Vata

Emër Mbiemër
Valbona Vata
Data e emërimit fillestar
2003-10-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Shkodër​ (18.01.2013).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.01.2013 e aktualisht-Gjyqtare, Gjykata e Apelit Shkodër.
17.12.2007-18.01.2013-Kryeinspektore,Këshilli i Lartë i Drejtësisë.
11.10.2003-17.12.2007 Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
13.09.2000-11.10.2003- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
14.09.1996-Cikli 4 vjeçar, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër.
Magjistraturë/ Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK ne date 23.12.2020, e konfirmuar ne detyre pas procesit te Vettingut.
-Certifikata trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-së Nr: 327 datë 23.12.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Valbona Vata, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2007-17.12.2007 -Shumë Mirë (Periodik).
Rivlerësim kalimtar i gjyqtarëve-Konfirmim.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,