Dorina Bejko

Emër Mbiemër
Dorina Bejko
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec .
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
14.11.2007 e aktualisht pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec .
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.2005 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
2008 diplomuar në Shkollën e Magjistraturës, profili “Prokurore”.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Kualifikuar nga KPK e konfirmuar ne detyre pas procesit te Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-se Nr: 314 date: 16.11.2020 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Dorina Bejko.
• Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 314, datë 16.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Dorina Bejko.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.12.2012 Shumë Mirë (Prokuroria Pogradec).
01.01.2013-31.12.2013 Shumë Mirë (Prokuroria Pogradec).
01.01.2014-31.12.2014 Shumë Mirë (Prokuroria Pogradec).
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria Pogradec).
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria Pogradec).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,