Dorina Bejko

Emër Mbiemër
Dorina Bejko
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2021 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
14.11.2007 - 2021 - Prokurore pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec .

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2008 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
05.07.2005 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 314, datë 16.11.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Dorina Bejko.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 314, datë 16.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Dorina Bejko.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Pogradec).
01.01.2013-31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Pogradec).
01.01.2014-31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Pogradec).
01.01.2015-31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Pogradec).
01.01.2016-31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Pogradec).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Dorina Bejko
Dokumenta te tjera
 1. Opinion i KLP-së për transferimin e përkohshëm të znj. Dorina Bejko në SPAK.
 2. Vendim i KLP-së nr. 242, datë 23.07.2021 "Përmiratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë SPAK".
 3. Skeda e pasurisë e znj. Dorina Bejko, publikuar nga Reporter.al.
 4. Vendim i KLP-së nr. 277, datë 23.09.2021 "Për ndërprerjen dhe përfundimit të procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokuroren Dorina Bejko".
 5. Vendim i KLP-së nr. 195, datë 09.06.2021 "Për miratimin e listës ë kandidatëve për prokurorë pranë SPAK të cilët plotësojnë kushtet ligjore".
 6. Vendim i KLP-së nr. 46, datë 16.02.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 7. Vendim i KLP-së nr. 107, datë 12.06.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Dorina Bejko".
 8. Vendimi i KPK-së nr. 314, datë 16.11.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Dorina Bejko.
 9. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", znj. Dorina Bejko, prokurore.
 10. Vendim nr.130 i KLP-së datë 21.05.2020 "Për caktimin e znj.Dorina Bejko në funksionin e drejtueses së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec, përkohësisht nga data 22.05.2020 - 21.08.2020".
 11. KLP/ Lista e kandidatëve për SPAK.
 12. Vendim nr.125 i KLP-së datë 19.05.2020 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 13. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 314, datë 16.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Dorina Bejko.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,