Albert Demirneli

Emër Mbiemër
Albert Demirneli
Data e emërimit fillestar
1994-07-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2007 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
07.01.2002-2007 - Zëvendës Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
07.01.2022 - 31.05.2002 - Zëvendës Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
31.07.1994 - 7.01.2002 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Mirditë.
korrik 1993 - korrik 1994 - Hetues në Hetuesinë e Rrethit Dibër.
maj 1992 - qershor 1993 - Zëvendës Kryetar i Hetuesisë Dibër.
16.10.1991 - maj 1992 - Kryetar i Hetuesisë Dibër.
7.08.1987 - 16.10.1991 - Hetues në Hetuesinë e Rrethit Kukës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
shtator 1983 - 27 qersor 1987 - Cikli 4 vjecar, Fakulteti i Shkencave Politiko - Juridike, Universiteti i Tiranës, Dega Drejtësi.
shtator 1979 - qershor 1982 - Shkolla e Mesme e Përgjithshme "Pjetër Budi", Burrel.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit te Vetingut.

---------------------------------------------
TITUJ PROFESIONAL:
- Avokat, nr. license 3787, Dhoma Kombëtare e Avokatisë.

-----------------------------------------------
TRAJNIMET:
Periudha - 24.02.2006 - 25.02.2006
Tematika - Seminar me temë "Strategjitë për ratifikimin e protokollit të dytë shtojcë të Konventës Europiane për ndimë të ndërsjelltë në fushën penale".
Emri i institucionit - Organizuar nga Këshilli i Evropës.
Adresa - Beograd, Serbi.

Periudha - 01.06.2004 - 02.06.2004
Tematika - Trajnim me temë "Zgjidhja alternative e mosmarrveshjeve".
Emri i institucionit - Shkolla e Magjistraturës.
Adresa - Tiranë, Shqipëri.

Periudha - 23 shtator 2004
Tematika - Trajnim me temë "Përmirësimi i sistemit të Burgjeve".
Emri i institucionit - Programi CARDS/TWINNING
Adresa - Tiranë, Shqipëri.

Periudha - 26.02.2001 - 28.02.2001
Tematika - Seminar me temë "Parandalimi dhe lufta ndaj trafikut të qenieve njerëzore, në vecanti të grave dhe minorenëve".
Emri i institucionit - Organizuar nga Qeveria Italiane/ OPDAT.
Adresa - Tiranë, Shqipëri.

Periudha - 13.12.2000 - 15.12.2000
Tematika - Seminar me temë "Trajtimi i qenieve njerëzore, eksperienca italiane dhe instrumentet ndërkombëtare".
Emri i institucionit - Organizuar nga Qeveria Italiane.
Adresa - Tiranë, Shqipëri.

Periudha - 14.11.2000 - 21.11.2000
Tematika - Kurs kualifikimi për "Krimin e Organizuar".
Emri i institucionit - Prokuroria Anti Mafia Italiane.
Adresa - Romë, Itali.

Periudha - 17.07.1999 - 23.07.1999
Tematika - Kurs kualifikimi me temë "Kodi i Ri i Procedurës Penale".
Emri i institucionit - Soqata ABA/CEELI.
Adresa - Varshavë, Poloni.

Periudha - 16.09.1996 - 30.09.1996
Tematika - Kurs kualifikimi "Kodi i Ri i Procedurës Penale".
Emri i institucionit - Këshilli i Evropës.
Adresa - Romë, Itali.

Periudha - 1.04.1996 - 4.04.1996
Tematika - Seminar mbi Krimin Ekonomik dhe të Organizuar.
Emri i institucionit - Qendra për Dokumentacionin Ndërkombëtar, Qeveria Britanike dhe Fondacioni SOROS.
Adresa - Tiranë, Shqipëri.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 323, datë 10.12.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Albert Demirneli, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 323, datë 10.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Albert Demirneli.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016-31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Tiranë).
01.01.2015-31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Tiranë).
01.01.2014-31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Tiranë).
01.01.2013-31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Tiranë).
01.01.2012-31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Tiranë).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Albert Demirneli
Dokumenta te tjera
  1. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 323, datë 10.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Albert Demirneli.
  2. Vendim i KED nr.33, datë 28.12.2021 "Për vlerësimin dhe pikëyimin e kandidaturës së z. Albert Demineli në vendet vakante për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Gjykata e Lartë në datat 22.11.2018, datë 19.04.2019 dhe rishpallur në datë 03.06.2021".
  3. Vendim i KED nr. 19, datë 6.11.2021 "Për lejimin e kandidimit të z. Albert Demineli në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Gjykata e Lartë në datat 22.11.2018, 19.04.2019 dhe 03.06.2021".
  4. Pikëzim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për kandidatin për Gjykatë Kushtetuese z. Albert Demirneli.
  5. Njoftim i KPK-së date 10/12/2020 për subjektin e rivlerësimit z. Albert Demirneli.
  6. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", z. Albert Demineli, gjyqtar.
  7. Vendim i KLP-së datë 08.07.2020 - Për Miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit kalimtar, prokurorit Albert Demirneli.
  8. Skeda e Pasurisë e z. Albert Demirneli, publikuar nga Reporter.al.
  9. Vendim i KPK-së nr. 323, datë 10.12.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Albert Demirneli, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,