Albert Demirneli

Emër Mbiemër
Albert Demirneli
Data e emërimit fillestar
1994-07-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror pranë Prokurorisë Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2007 e aktualisht - Prokuror pranë Prokurorisë Tiranë
07.01.2002-2007 - Zevendes Prokuror ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Tirane
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.1994 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK ne date 10.12.2020, i konfirmuar ne detyre pas procesit te Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 323 datë 10.12.2020 për subjektin e rivlerësimit: Z. Albert Demirneli, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.12.2012 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2013-31.12.2013 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2014-31.12.2014 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria Tiranë).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,