Bilbil Mete

Emër Mbiemër
Bilbil Mete
Data e emërimit fillestar
1997-09-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Përgjithshme (Dorëhequr), Procesi i rivleresimit eshte nderprere.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
27.09.1997 Prokuror, Prokuror i Prokurorisë së Përgjithshme (përfunduar në datën 30.10.2020).
08.01.2015 - 2020 Prokuror, Prokuroria e Gjykatës Shkalla e Parë Tiranë.
_____________

• Ankuar ne KPA subjekti i rivlersimit per kundershtimin e disa pikave te vendimit te KPK-se.
• Eshte vendosur me Vendim te KPA Nr. 9/2021 (JR) datë 23.03.2021, per lënien në fuqi të vendimit nr. 322, datë 10.12.2020 te KPK-se.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.322 datë 10.12.2020.
Subjekti i rivlerësimit: Z.Bilbil Mete, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
- Vendim i KPA-se Nr. 9/2021 (JR) datë 23.03.2021, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Bilbil Mete.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,