Gentian Lile

Emër Mbiemër
Gentian Lile
Data e emërimit fillestar
2015-07-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
-Ndihmës ligjor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër (Dorëhequr), Procesi i rivleresimit eshte nderprere.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• Z. Gentian Lile ka paraqitur pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit një kërkesë për dorëheqje në datë 05.10.2020 nga ushtrimi i detyrës si ndihmës ligjor pranë Gjykatës Administrative Shkalla e Parë Gjirokastër.
• KPK ka ndërprerë proçesin e rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, z. Gentian Lile, si ndihmës ligjor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër (përfunduar në datën 4.11.2020).
• KPK vendosi ndalimin e emërimit të z. Gentian Lile, si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë e Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Subjekti i rivlerësimit z. Gentian Lile, më datë 28.12.2020, ushtroi ankim ndaj vendimit të Komisionit nr. 320, datë 09.12.2020, duke kundërshtuar vetëm pikën 2 të dispozitivit të tij, me përmbajtje: Ndalimin e emërimit të z. Gentian Lile, si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• KPA, pas shyqrtimit te cehstjes, ka vendosur lenien ne fuqi te vendimit te KPK.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.320 datë 09.12.2020. Subjekti i rivlerësimit: Z.Gentian Lile, Ndihmës ligjor pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,