Arqilea Koça

Emër Mbiemër
Arqilea Koça
Data e emërimit fillestar
1989-12-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme, Konfirmuar nga KPA datë 15.12.2020. Konfirmuar nga KPA datë 15.12.2020
Aktualisht anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vitin 2023.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 10.07.1994 - aktualisht - Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
• 01.01.2023 - aktualisht ( deri më 31.12.2023) - Zv. kryetar/ anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 113 datë 08.03.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Arqilea Koça, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 113, datë 8.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arqilea Koça.
- Vendim Nr. 35/2020 (JR) datë 15.12.2020, përfshirë mendimin e pakicës, për subjektin e rivlerësimit znj. Arqilea Koça.
• KPA ndryshoi Vendimin nr. 113, datë 08.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Arqilea Koça dhe vendosi konfirmimin e tij në detyrën e prokurorit pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016-31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria e Përgjithshme).
01.01.2015-31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria e Përgjithshme).
01.01.2014-31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria e Përgjithshme).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
CV
Shkarko CV Arqilea Koça
Dokumenta te tjera
  1. Vendim Nr. 35/2020 (JR) datë 15.12.2020, përfshirë mendimin e pakicës, për subjektin e rivlerësimit znj. Arqilea Koça.
  2. Rezultat i Shortit të hedhur për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
  3. Vendim i KLP-së nr. 370, datë 13.11.2023 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin Arqilea Koça".
  4. Vendim i KPK-së nr. 113, datë 08.03.2019, për subjektin e rivlerësimit: Z.Arqilea Koça, Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
  5. Njoftim për mosankimin e vendimit nr.113, datë 08.03.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit Z.Arqilea Koça.
  6. Ankim i subjektit të rivlerësimit Z.Arqilea Koça në KPA kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.113, datë 08.03.2019/ Çështja (JR) nr.25/2019 datë 20.05.2019-Subjekt I rivlerësimit Arqilea Koça.
  7. Shpallje e njoftimit të KPA-së datë 23/11/2020 për gjykimin në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.25/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arqilea Koça, kundër vendimit nr. 113, datë 08.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  8. Njoftim i KPA-së datë 23.05.2019 për hedhjen e shortit për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin për cështjen (JR) nr.25/2019, datë 20.05.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Arqilea Koça, kundër vendimit nr. 113, datë 08.03.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  9. Njoftim vendimi i KPA-së datë 15/12/2020 për ndryshimin e vendimit nr. 113, datë 08.03..2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Arqilea Koça dhe konfirmimin e tij në detyrën e prokurorit në Prokurorinë e Përgjithshme.
  10. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al date 01.03.2018, Autor BIRN.al
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,