Françesk Ganaj

Emër Mbiemër
Françesk Ganaj
Data e emërimit fillestar
2019-07-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
24.02.2020 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
26.12.2019-25.03.2020 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë.
12.07.2019-26.12.2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2018 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
-Emëruar nga KLP në bazë të ligjit të vendosur: "Vetting për kandidatët te cilët emërohen prokurorë për herë të parë në hyrjen e tyre në sistem".
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KLP-së Nr.72 Datë 24.02.2020 për "Për ndërprejen e caktimit të përkohshëm të z. Francesk Ganaj, si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë dhe kthimin e tij në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë".
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLP-së nr. 1, datë 16.01.2023 "Për një ndryshim në vendimin e KLP-së nr. 313, datë 30.11.2022".
 2. Vendim i KLP-së nr. 158, datë 27.06.2022 "Për caktim të përkohshëm".
 3. Vendim i KLP-së nr. 31, datë 24.02.2022 "Për rrëzimin e kërkesë për masë disiplinore ndaj magjistratit Françesk Ganaj".
 4. Vendim I KLP-së nr. 117, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 2 në Prokurorinë pranë Gjykatës së shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
 5. Vendim i KLP-së nr. 181, datë 22.06.2023 "Për refuzimin e vlerësimit etik dhe profesional me kërkesë për vlerësim të përshpejtuar për prokurorin Françesk Ganaj".
 6. Vendim i KLP-së nr. 190, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 4 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
 7. Vendim i KLP-së nr. 192, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant nr. 6 në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
 8. Vendim i KLP-së nr. 197, datë 27.06.2023 "Për renditjen e kandidatëve për pozicionin vakant në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, shpallur me vendimin nr. 92, datë 09.05.2023 të KLP-së".
 9. Vendim i KLP-së nr. 368, datë 13.11.2023 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin Françesk Ganaj".
 10. Vendim nr.133 i KLP-së datë 12.07.2019 Për emërimin e z. Françesk Ganaj si prokuror dhe caktimin në detyrë të tij si prokurore pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
 11. Vendim nr.126 i KLP-së datë 12.07.2019 për "Miratimin e Raportit për Verifikimin e Pasurisë dhe Figurës të kandidatit magjistrat të diplomuar, Françesk Ganaj".
 12. Vendim nr.291 i KLP-së datë 26.12.2019 për "Caktimin e Z. Françesk Ganaj në detyrën si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë, përkohësisht nga data 26.12.2019-25.03.2020."
 13. Vendim nr.72 i KLP-së datë 24.02.2020 për "Ndërprejen e caktimit të përkohshëm të z. Francesk Ganaj, si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë dhe kthimin e tij në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë."
 14. Vendim i KLP-së Nr. 01 Datë: 14.01.2021 për "Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit (mësimdhënie) të prokurorit Françesk Ganaj pranë Kolegjit Universitar "Bedër", si lektor me kohë të pjesshme."
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,