Odeta Todorushi

Emër Mbiemër
Odeta Todorushi
Data e emërimit fillestar
2019-07-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
12.07.2019 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2018 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
31.03.2010 - DIND, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Emëruar nga KLP në bazë të ligjit të vendosur: "Vetting për kandidatët te cilët emërohen prokurorë për herë të parë në hyrjen e tyre në sistem".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Nuk ka vlerësime.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,