Arnisa Këlliçi (Gorezi)

Emër Mbiemër
Arnisa Këlliçi (Gorezi)
Data e emërimit fillestar
2020-10-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ( Për më shumë shih dokumentin: Vendim i KLGJ-së Nr. 61, datë 07.02.2024 “Për pezullimin nga detyra të magjistrates {…}, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë”).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
07.02.2024 - aktualisht - Shih dokumentin: Vendim i KLGJ-së Nr. 61, datë 07.02.2024 “Për pezullimin nga detyra të magjistrates {…}, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë”.
01.05.2023 - 07.02.2024 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
29.10.2020 - 01.05.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë.
12.07.2021 - 06.09.2022 - Zëvendës Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.
09.02.2017 - 2020 - Këshilltare për Shtetin e së Drejtës, Ambasada e Mbretësisë së Vendeve të Ulta në Shqipëri.
2014-2017 - Këshilltare ligjore në Gjykatën e Lartë.
23.12.2013 - 03.02.2014 - Shefe e Sektorit të Integrimit Evropian, Ministria e Financave.
01.10.2011 - 15.07.2013 - Pedagoge me kohë të plotë dhe Drejtuese e Programit Doktoral për Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti Europian i Tiranës.
------------------------------

tetor 2013 - shkurt 2017 - Pedagoge me kohë të pjesshme në Universitetin e New Yorkut në Tiranë.
prill 2012 - shtator 2016 - Pedagoge me kohë të pjesshme në Universitetin "Aleksandër Xhuvani", Fakulteti Ekonomik, Elbasan.
gusht 2008 - qershor 2011 - Asistent Pedagoge dhe Kërkuese shkencore gjatë Programit Doktoral në Universitetin e Europës Qendrore, Budapest, Hungari.
shtator 2008 - korrik 2009 - Kërkuese shkencore me kohë të pjesshme në Qendrën për Biznes dhe Shoqëri, në Shkollën e Biznesit të Univeersitetit të Europës Qëndrore, Budapest, Hungari.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2020 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
2007 - 2011 - Doktoraturë në Shkenca Juridike, profili: E drejtë tregtare në Universitetin e Evropës Qëndrore, Budapest, Hungari.
shtator - dhjetor 2009 - Studiuese Shkencore e Jashtme në Qeverisje Korporatash, Universiteti i Kalifornisë, Berkeley, SHBA.
2006-2007 - Master në Shkenca Juridike në të Drejtë Ndërkombtare Biznesi, Univerisiteti i Evropës Qëndrore, Budapest, Hungari.
2006 - Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (akorduar me "Medalja e Artë)."

Punime Shkencore
dhjetor 2017 - Disa problematika aktuale në të kuptuarit e figurës së veprës penale "Mjekim i Pakujdesshëm" në optikën e së Drejtë Penale të Krahasuar, Këlliçi Arnisa dhe Demneri Rezarta, Artikull i prezantuar në Konferencën Ndërkombtare "E drejta penale sipas traditës dhe sfidave ekzistuese", organizuar nga Universiteti i firenzes, Universiteti i Romës "La Sapienza" dhe Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë. Tiranë.
mars 2013 - Të drejtat e njeriut dhe koorporatat, Gorezi A., Cacaj I. dhe Çunaj N., Artikull i prezantuar në konferencën ndërkombtare "Shteti, Shoqëria dhe Ligji", organizuar nga Universitti "Aleksandër Moisiu" Durrës dhe Universieti "Luarasi", Tiranë, Shqipëri.
tetor 2009 - Ekzekutimi i kontratave në Republikën e Shqipërisë: Kapërcimi i dilemave në një treg në zhvillim, Overcoming dilemmas in an emerging market), Gorezi Arnisa dhe Bashari Evgjeni, Kapitull libri botuar në: Messmann stefsn dhe Tajti Tibor, Case Law of Central and Eastern Europe - Enforcement of Contracts, European University Press, Bochum, Gjermani.
dhjetor 2008 - Regjimi ligjor i OBT-së: Forcimi i karakterit ligjot të së drejtës nërkombtare? Artikull i prezantuar në konferencën ndërkombtare të Universitetit Kolegj të dublinit, "Legal Processes Beyond the state", Dublin, Irlandë.
shtaor 2007 - Çfarë duhet për ta shndërruar shqiponjën në feniks? Një rishikim i skemave piramidale në Shqipëri. Artikull i prezantuar në konferencën ndërkombtare "Mbi ligjin dhe ekonominë", Dubrovnik, Kroaci.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK në datë 16.11.2018, e konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.
------------------------------------------------------------------------------
- Znj. Këlliçi mban gradën shkencore "Doktor i Shkencave Juridike".
------------------------------

ÇMIME DHE BURSA TË FITUARA:
2008 - 2011 - Fondi i Ekselencës për Studime Doktorale të kryera jashtë Republikës së Shqipërisë, akorduar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
qeshor 2007 - Çmimi LOVELL në të Drejtë Ndërkombtare Biznesi, akorduar nga zyra Ndërkombatre Ligjore LOVELL në bashkëpunim me Universitetin e Europeës Qendrore, Budapest, Hungari, për arritje akademike gjatë studimeve Master.
korrik 2006 - Medalje e Artë, akorduar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe Rektori i Universitetit të Tiranës për rezultate maximale (10.00/10.00).

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 74, datë 16.11.2018, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Arnisa Këlliçi (Gorezi), kandidate magjistrate, pranë Shkollës së Magjistraturës.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit Nr. 74, datë 6.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Arnisa Këlliçi (Gorezi).

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Shih dokumentin Vendim i KLGJ-së Nr. 61, datë 07.02.2024 “Për pezullimin nga detyra të magjistrates {…}, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë”.
CV
Shkarko CV Arnisa Këlliçi (Gorezi)
Dokumenta te tjera
  1. Njoftim për shtyp i Prokurorisë së Përgjithshme, datë 07.02.2024.
  2. Vendim i KLGJ-së Nr. 61, datë 07.02.2024 “Për pezullimin nga detyra të magjistrates {…}, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë”.
  3. Vendim i KPK-së Nr: 74 datë 16.11.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Arnisa Këlliçi (Gorezi), kandidate magjistrate, pranë Shkollës së Magjistraturës.
  4. Njoftim i IKP-së datë 13.12.2018 për mosankimin e vendimit nr. 74, datë 06.11.2018, të KPK-së Për subjektin e rivlerësimit znj. Arnisa Këlliçi (Gorezi)
  5. Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi për subjektin e rivlerësimit, Znj. Arnisa Këlliçi (Gorezi), kandidate magjistrate, pranë Shkollës së Magjistraturës, Datë: Nentor 2018.
  6. Vendim i KLGJ-së Nr.112 Datë 09.07.2019 për “Praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës për periudhën Korrik 2019-Qershor 2020.”
  7. Vendim i KLGJ-së Nr.11 Datë 14.01.2021 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.”
  8. Vendim i KLGJ-së Nr.559 Datë 02.12.2020 për “Caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme.”
  9. Njoftim për shtyp i KLGJ-së Datë: 27 Tetor 2020 për caktimin e 19 magjistratëve në disa gjykata të vendit (Znj. Arnisa Këlliçi, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë).
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,