Henrik Ligori

Emër Mbiemër
Henrik Ligori
Data e emërimit fillestar
2004-06-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda (Dorëhequr) Procesi i rivlerësimit eshte ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
-06.01.2004-01.02.2021-Prokuror, Prokuroria e Krimeve të Rënda.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
-Disertacion për Mbrojtjen e Gradës Shkencore "Doktor i Shkencave" me temë: "Studim i pavlefshmërisë së akteve në sistemin tonë të procedurës penale."
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.341 datë 01.02.2021. Subjekti i rivlerësimit: Z.Henrik Ligori, ish-Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,