Riselda Fishta

Emër Mbiemër
Riselda Fishta
Data e emërimit fillestar
2010-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore e pezulluar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
(Pezulluar per një periudhë një-vjeçar sipas Vendimit te Ndërmjetëm te KPK-se date 14.7.2021. ).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16.11.2011 - 14.07.2021 - Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lezhe
15.10.2010 - 16.11.2011 - Prokurore ne stazh profesional, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane,

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2008 - 2011 Shkolla e Magjistratures
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i Ndërmjetëm i KPK - date 14.7.2021 per subjektin e rivlerësimit: Znj. Riselda Fishta, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,