Irena Plaku

Emër Mbiemër
Irena Plaku
Data e emërimit fillestar
2010-09-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anetare e Keshillit te Larte Gjyqesor
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2021 - aktualisht - Anetare e Keshillit te Larte Gjyqesor
2017 - 2021 Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2011 - 2017 Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korçe;
2010 - 2011 Stazh Profesional, Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane;
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2005 -Diplomuar ne Fakultetin e Drejtesise , Universiteti i Tiranes
• 2008 - 2011 Shkolla e Magjistratures

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
- Certifikata trajnimi nga Shkolla e Magjistratures
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 404 datë 23.6.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Irena Plaku, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,