Besmir Stroka

Emër Mbiemër
Besmir Stroka
Data e emërimit fillestar
2014-10-30
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2019 -aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
• 2018 -2019 - i transferuar përkohësisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pukë.
• 2016 - 2018 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkoder
• 2014 - 2016 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane (Stazhi Profesional)

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2015 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures, profili Gjyqtar.
• 2005 2009 - Diplomuar ne degen Drejtesi, Diplome e Integruar e Nivelit te Dyte prane Universitetit te Tiranes.
_________________
- Trajnim onlin eme teme "Child cictim friendly, restorative justice approaches ans mechanisms" Terres Hommes, zhvilluar me date 25-26 shkurt 2021 dhe 11-12 mars 2021;
-Trajnim me teme "Judgecraft-soft scills", zhvilluar me date 4-8 qershor 2018, German Cooperation Przno, Mali i Zi.
- Trajnim me teme "Anti-corruption and Money Laudry", zhvilluar me date 16-13 dhjetor 2013, Justice Academy of Turrkey, Ankara, Turqi.
- Deshmi e gjuhes se huaj anglisht, Fakulteti i Gjuheve te Huaja, Universiteti i Tiranes, date 04.07.2010.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 397 date 9.6.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Besmir Stroka, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 397, datë 9.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besmir Stroka
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Nuk ka vleresime etiko-profesionale.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disipliore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,