Abaz Muça

Emër Mbiemër
Abaz Muça
Data e emërimit fillestar
2001-04-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues/Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër. (Sipas vendimit të KLP-së njoftuar datë 19.03.2024).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
27.02.2024 - aktualisht - Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.
01.05.2023 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.
2021 - 01.05.2023 - Prokuror/ Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat. (Sipas Vendim te KLP-se Nr. 261, datë 16.09.202).
2019 - 2021 - Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat ( përkohësisht).
2008 -2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
2001 - 2004 - Oficer i policisë gjyqësore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK me vendim të formës së prerë, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.405, datë 23.6.2021, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Abaz Muça.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 405, datë 23.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Abaz Muça.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr.405, datë 23.6.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Abaz Muça.
 2. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 405, datë 23.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Abaz Muça.
 3. Vendim nr.142 i KLP-së datë 18.06.2020 - Për caktimin e z. Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, përkohësisht nga data 19.06.2020 - 18.09.2020.
 4. Vendim nr.83 i KLP-së datë 18.03.2020 - Për caktimin e z. Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, përkohësisht nga data 19.03.2020 - 18.06.2020.
 5. Vendim nr.63 i KLP-së datë 24.02.2020 - Për miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit kalimtar, prokurorit Abaz Muca.
 6. Vendim nr.285 i KLP-së datë 19.12.2019 - Për caktimin e Z.Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, përkohësisht nga data 19.12.2019-18.03.2020.
 7. Vendim nr.168 i KLP-së datë 16.09.2019 - Për caktimin e Z. Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Mat, përkohësisht nga data 16.09.2019-16.12.2019.
 8. Vendim nr.192 i KLP-së datë 17.09.2020 - Për caktimin e përkohshëm të z. Abaz Muça, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat.
 9. Vendim i KLP-së Nr.274 Datë: 17.12.2020 - Për caktim të përkohshëm të Z. Abaz Muça si Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat.
 10. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës, z. Abaz Muça, në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 11. Skeda e Pasurisë e z. Abaz Muça, publikuar nga Reporter.al.
 12. Vendim i KLP-së Nr. 261 , datë 16.09.2021 - Për caktimin e z. Abaz Muça, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë gjykatës së Shkallës së parë Mat.
 13. Vendim i KLP-së Nr 229, Date 13.07.2021 - Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurorit Abaz Muça, kandidat për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat.
 14. Vendim i KLP-së nr. 82, datë 24.04.2023 - Për transferimin e përhershëm pa pëlqim të prokurorëve nga prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallëve të Para të cilat shkrihen për efekt ristrukturimi.
 15. Vendim i KLP - së nr. 139, datë 07.06.2023 - Për kualifikimin e kandidatëve që plotësojnë kushtet për kandidim për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.
 16. Vendim i KLP-së nr. 148, datë 16.06.2023 - Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës të kandidatëve që kanë kandiduar në pozicion drejtuesi, të shpallur me vendimin nr. 139, datë 7.06.2023 të KLP-së.
 17. Vendim i KLP-së nr. 149, datë 16.06.2023 - Për caktimin me short të relatorit për procedurën e verifikimit të pasurisë për kandidatët që kanë kanë kandiduar në pozicion drejtuesi, të shpallur me vendimin nr. 139, datë 7.06.2023 të KLP-së.
 18. Vendim i KLP-së nr. 17, datë 27.02.2024 - Për caktim të përkohshëm.
 19. Njoftim për Media i KLP mbi zhvillimin e seancës së datës 18.03.2024 dhe Caktimi në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, të zotit Abaz Muça.
 20. Vendim i KLP-së nr. 31 , datë 18.03.2024 - Caktimin e z. Abaz Muça, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,