Gerd Hoxha

Emër Mbiemër
Gerd Hoxha
Data e emërimit fillestar
2003-11-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Konfirmuar ne detyre sipas Njoftimit per shpallje vendimi te Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 06.07.2022).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 21.10.2003- aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
• 14.12.2015 - 12.12.2018 - Anëtar i KLD- së
• 21.10.2002 - 21.10.2003 - stazh profesional prane Gjykates se Rrethit Gjyqësor Tiranë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2003 - Diplomuar ne shkollen e Magjistratures.
• 15/07/2000 - Cikli 4 vjecar, Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
- Konfirmuar ne detyre sipas Njoftimit per shpallje vendimi te Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 06.07.2022
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 393 date3.6.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Gerd Hoxha, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Ankim kundër vendimit nr. 393, datë 3.6.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Gerd Hoxha.
- Njoftim per shpallje vendimi i Postuar në faqen zyrtare te KPA-se ne date 06.07.2022

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• Periodik 2005 - 2006 Shumë mirë
• Periodik 2007 - 2009 Shumë mirë

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,