Erjon Bani

Emër Mbiemër
Erjon Bani
Data e emërimit fillestar
2012-10-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Zv. Kryetar me kompetencat e Kryetarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
25.03.2024 - aktualisht - Zv. Kryetar me kompetencat e Kryetarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
23.12.2021 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
02.06.2021 - 23.12.2021 - Gjyqtar i deleguar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
09.07.2019 - 02.06.2021 - Magjistrat (gjyqtar) udhëheqës në Shkollën e Magjistraturës.
18.11.2016 - 09.07.2019 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
23.01. 2014 - 18.11.2016 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
10.10.2012 - 23.01.2014 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2013 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës .
2004- 2008 - Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK me vendim të formës së prerë, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
________________________________

- “Programi i Zhvillimit Funksional", organizuar nga ITAP. datë 1-9 shtator 2008.
- "Kufizimi i sovranitetit nga integrimi europian. Identiteti kushtetues dhe e drejta e BE-së: Analiza krahasuese" organizuar nga SHM, datë 13-14 tetor 2011.
- "'Ndihma shtetërore në Shqipëri”, organizuar nga SHM, datë 16 janar 2012.
- "Kontrata e sipërmarrjes në fushën e ndertimeve. Dallimi i saj nga kontrata e porosisë. Risku i sipërmarrjes dhe format e tij. Kalimi i pronësisë për Praktika gjyqësore lidhur me përmbushjen e detyrimeve nga kontrata e sipërmarrjes ", organizuar nga SHM, datë 21-22 prill 2011.
-"Etika gyqësore" organizuar nga OPDAT, datë 11 prill 2014.
- " Anglishte e avancuar ligjore" organizuar nga SHM, tetor 2011- qershor 2012.
-"Prezantimi me Administratën Publike" organizuar nga ITAP, datë 1-15 korrik 2009.
- “Investigimi i pastrimit të parave, korrupsionit dhe gjurmimit të aseteve", organizuar nga PACA, datë 25-30 prill 2011.
- "Aftësite e avokatisë në gjyq", organizuar nga OPDAT dhe SHM, datë 19-30 mars 2012;
- "Zbatimi i shtyllës së tretë të konventës së AARHUSIT në Shqipëri: E drejta për t'ju drejtuar gjykatës. Mundësia dhe pengesat për ti përdorur këto të drejta në praktike" , organizuar nga SHM, datë 20-21 prill 2011.
- "Rishikimi i tregut të brendshëm te BE-së" organizuar nga SHM dhe EIPA, datë 25-26 qershor 2012.
- "' Konceptet e barazisë gjinore dhe detyrimet kombëtare/ ndërkombëtare dhe BE në drejtim të barazisë gjinore, më specifikisht në fushën e së drejtës së punës dhe mbrojtjes sociale, organizuar nga SHM dhe One Women, datë 31 tetor 2012.
- "Për një cilësi më të mirë të vendimeve gjyqësore", organizuar nga SHM, EURALIUS dhe Ambasada Franceze, datë 15-16 nëntor 2012.
- "Për problemet e shëndetit mendor në aspektin juridik dhe mjekësor", organizuar nga SHM dhe EIT, datë 19 dhjetor 2012.
- "Të drejtat e njeriut", organizuar nga SHM me SLYNN Fondacion, datë 29 mars 2013;
- Demi jashtekontraktordhe pergjegjesiste qe rrjedhin prej tij. Mënyrat dhe kriteret e shpërblimit të këtyre dëmeve. Dëmi jo pasuror dhe kuptimet e reja të tij. Praktika gjyqësore shqiptare dhe jurisprudence e GJEDNJ mbi pergjegjesite jashtekontraktorit”, organizuar nga SHM , date 22-23 prill 2013.
- "Të drejtat e njeriut", Organizuar nga SHM me SLYNN Fondacion, datē 27-28 mars 2013.
- " Provat dhe llojet e tyre. Indiciet dhe kriteret e vlerësimit. Provat shkencore. Problematikat dhe jurisprudenca e GJL. Zhvillimi i shkencës dhe impakti në procesin penal në këndvështrimin e provave shkencore", organizuar nga SHM, datë 2-3 maj 2013.
- "E drejta e pronës. Legjislacioni shqiptar dhe jurisprudenca e GJEDNJ. Nderthurja e legjislacionit për kthimin e pronës me legjislacionin për legalizimin dhe urbanizimin e ndertimeve pa leje. Regjistrimi i pasurive të paluajtshme dhe konfliktet giyqësore. Servitutet në lidhje me pasuritë në proces legalizimi. Trajtimi i ligjit për planifikimin e territorit i cili ka shfuqizuar ligjin për urbanistikën. batimi i tij në praktikë", organizuar nga SHM, datë 6-7 maj 2013.
- "Trashëgimi me testament. Kontradiktat midis vullnetit të testatorit dhe kushteve ligjore sips kodit civil. Pavlefshmëria e testamentit. Problemet teorike dhe te praktikes gjyqesore. Ceshtjet ligjore dhe praktike në lidhje me rezervën ligjore", organizuar nga SHM, datë 15-16 maj 2013.
- "Zgjidhje e kontratës së punës. Procedura e Zgjidhjes se kontrates se Punes. Zgjidhje e kontrates së punës pa shkaqe të arsyeshme. Zgjidhje e menjëhershme e kontratës së punës. Praktika gjyqësore dhe jurisprudenca e GJK dhe GJL" organizuar nga SHM, date 20-21 maj 2013.
- "Regjimet pasurore martesore dhe problemet e praktikes gjyqesore. Pjestimi i pasurise bashkëshortore dhe problematikat që dalin në praktikën gjyqësore", organizuar nga SHM, datë 17- 18 gershor 2013.
- "Procesi i rregullt ligjor dhe gjykimi incidental. Evoluimi i praktikës kushtetuese në kontrollin incidental referuar nga giykata e zakonshme. Efektet e shqyrtimi te akneses dhe efektet e vendimmarrjes. së GJK pranë giykatave të zakonshme. Parimi i supremacisë, parimi i efektit të drejtëpërdreité dhe parimi i kushtetueshmërisë funksionale sipas jurisprudencës së GJK", ;, organizuar nga SHM, datë 19-20 gershor 2013.
- "Transparenca në një proces giyqësor. Kuptimi dhe rëndësia e transparencës në procese penale, civile dhe administrative". , organizuar nga SHM dhe IRZ, date 14-15 nëntor 2013.
- " E drejta dhe praktika e BE-së", organizuar nga SHM, datë 19-20 mars 2014.
- " Norma standarde të tregtimit të femijëve në sistemin e drejtësisë. Protokolli i punës për hetimin dhe gjykimin e rasteve të fëmijëve në kontakt me ligjin", Organizuar nga SHIM, date 29-30 prill 2014.
- “ Parimet dhe standardet ndërkombëtare/ kombëtare për mbrojtjen e viktimave dhe dëshmitarëve të krimit, fokusuar në rastet e abuzimit seksual të femijëve", organizuar nga SHIM dhe Terres de hommes, datë 17-18 nëntor 2014.
- "'Standardet nderkombëtare për trajtimin e viktimave dhe parandalimin e aktivizimit, si dhe të ndikimit te ij psikologjik dhe shendetesor. organizuar nga SHM, datë 2 dhjetor 2014.
- " Tortura dhe trajtimi cnjerëzor në kuadër të konventës europiane për të drejtat e njeriut" organizuar nga SHM, datë 26 nentor 2014.
- " Roli i prokurorit në marrjen e vendimeve për mos fillimin e procedimit penal, pezullimi i hetimit dhe pushimi i gështjes", organizuar nga SHM, datë 23-24 mars 2015.
- " Mbi trafikimin e qenieve njerëzore"', organizuar nga SHM, datë 27 maj 2014.
- "Të reja që ka sjellë ligji i ri për ndryshimet dhe plotësimet e kodit penal", organizuar nga SHM, datë 27 mars 2015.
- " Jurisprudenca e GJEDNJ për gështjet kundër Shaipërisë në fushën penale", organizuar nga SHM, datë 28-29 maj 2015.
- "Kontratat e sipërmarries në fushën e ndërtimeve". organizuar nga SHM, datë 11-12 qershor 2015.
- "Kuptimi i mashtrimit në sigurime", organizuar nga SHM, datë 29-30 gershor 2015.
- "Marrëdhëniet e gjykates me median", organizuar nga SHM dhe EURALIUS, date 26-28 prill 2016.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr.402, date 24.5.2021, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Erjon Bani, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit Nr. 402, datë 24.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Erjon Bani.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vlerësuar "Shkëlqyeshëm" në Raportin e vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2019 sipas Vendimit nr. 556, datë 01.12.2021 te KLGJ-së “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {…}, për vitin 2019”.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi
CV
Shkarko CV Erjon Bani
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr.402, date 24.5.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Erjon Bani, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
 2. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 402, datë 24.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Erjon Bani.
 3. Skeda e pasurisë e z. Erjon Bani, publikuar nga Reporter.al.
 4. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Erjon Bani, gjyqtar.
 5. Vendim nr. 556, datë 01.12.2021 i KLGJ-së “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {…}, për vitin 2019”.
 6. Vendim i KLGJ-së nr. 604, datë 23.12.2021 “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {…}”.
 7. Vendim i KLGJ-së nr. 599, datë 23.12.2021 “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e organizuar të z. {…}”.
 8. Vendim i KLGJ-së nr. 556. date 01.12.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit për vitin 2019”.
 9. Vendim i KLGJ-së nr. 351, datë 09.09.2021 “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 223, datë 02.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 10. Vendim i KLGJ-së nr. 236, datë 02.06.2021 “Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z. {…}, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”.
 11. Njoftim për shtyp i KLGJ-së.
 12. Vendim i KLGJ-së nr. 286, datë 08.09.2020 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Durrës, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me vendimin nr.174, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidatin z. {…}”.
 13. Njoftim për mediat i GJKKO datë 25.03.2024 "Për zgjedhjen e zëvendëskryetarit të GJKKO-së z. Erjon Bani"..
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,