Enkelejda Metaliaj

Emër Mbiemër
Enkelejda Metaliaj
Data e emërimit fillestar
2000-05-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, sipas Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 9461, datë 15.3.2016 "Për emërim gjyqtari".
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
06.06.2023 - aktualisht - Anëtare e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë.
09.07.2021 - 06.06.2023 - Zv.kryetare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
2016 - 06.06.2023 - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
2010- 2016 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë.
2000 - 2010 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë Durrës .

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2010 - Diplomuar nga Universiteti Nderkombëtar i Strugës, program 2- vjecar pas universitar.
• 1990 - 1994 - Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor", me temë: "Ekstradimi dhe konventat ndërkombëtare mbi ekstradimin në Shqipëri gjatë periudhës 2000-2010", mbrojtur pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
_________________________________________

- "Zhvillimi i sistemit të pronësisë industriale" organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 30-31 maj2012;
- “Juridiksioni administrative në Gjermani. Premisat ligjore dhe praktika gjyqësore. Vështrimi krahasues." , organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 8-9 mars 2012.
- "Cështjet procedural në ligjin për mbrojtjen e konkurrencës", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 12-13 mars 2012
- “Problemet teorike dhe të praktikës gjyqësore që lidhen me pavlefshmërinë e testamentit. Mosrespektimi i reserves ligjore si shkak i pavlefshmërisë së testamentit.” ,organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 10-11 qershor 2010;
- "Shperblimi i dëmit pasuror dhe jopasuror, (neni 625 i Kodit Civil). Dallimi midis dëmit kontraktor he dëmit jashtëkontraktor. Mënyra dhe kriteret e shpërblimit të dëmit. Praktika giyqësore dhe unifikuese lidhur me këto cështje.", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 23-24 maj 2011;
- "E drejta europiane e konkurrencës në praktikën shqiptare", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, IPA, 25-26 tetor 2011
- "Paditë që nuk i nënshtrohen parashkrimit; parashkrimi i posascëm dhe parashkrimi i përgjithshëm; ndërprerja dhe pezullimi i parashkrimit; pasojat juridike që rijedhin nga parashkrimi i padisë; dallimi i parashkrimit; pasojat juridike që rijedhin nga parashkrimi padisë; dallimi i parashkrimit të padisë nga prekluziviteti ose dekadenca e të drejtave. Praktika gjyqësore dhe problemet që kanë lindur nga interpretimi dhe zbatimi i ligjit për afatin e vënies në ekzekutim të vendimeve giyqësore", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 2-3 Qershor 2010
- "Pronesia intelektuale", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, CASALS, 20-21 Mars 2006
- "Ligji për konkurrencën", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, CARDS, 28 mars 2006
-“ Mbrojtja e femijeve ne ceshtjet familjare oganizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Prezenca e OSBE në Shqpëri, 17-18 tetor 2007;
- "Gjykimet e posacme, llojet, karakteristikat kryesore e të vecanta të tyre. Gjykimi i mosmarrëveshjeve administrative, tregtare, etj." organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 1-2 prill 2008;
- "Ankimi administrativ. Cështje të juridiksionit administrative he atij gjyqësor. Koncepti i padisë, juridiksionit dhe kompetences nw zgjidhjen e mosmarreveshjeve administrative" ", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 22-23 janar 2008;
- "Treguesit kryesorë të gjendjes civile dhe zbatimi ne praktiken gjyqesore”, , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 3-5 dhjetor 2007;
- Workshop "E drejta e pronësisë", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, DANIDA dhe Këshilli i Europës, 25-27 Shkurt 2002;
- "'Shkrim dhe arsyetim ligjor", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, Fondacioni SOROS, 24-25 qershor 2004;
- "Ligji mbi kthimin dhe kompensimin e pronave, konfliktet- roli i gjyqësorit" organizuar nga Shkolla e Magistraturës, Prezenca e OSBE në Shipëri, 19 Janar 2006;
- "Trajnim i autoriteteve shtetërore te profesionit gjyqësor dhe juridik" organizuar nga Shkolla e Magjistraturës. Bashkimi Europian;
-Seminar "Praktikat e gjykimit', FMI/EAST WEST MANAGEMENT INSTITUTE, 12-13 dhjetor 2001;
- Konferencë Nderkombëtare Shkencore, "100 vite drejtësi dhe doktrinë", Fakulteti i Drejtësisë, Gjykata e apelit Tiranë, MAX PLANC INSTITUTE, Kadir Has University, 9 maj 2013;
- Konferencë, "Konferenca e dytë ndërkombëtare e Biznesit, Ligjit Administrimit dhe Shkencave Sociale", TBU, IPCCL, 4 prill 2015;
- Konferencë, "Edukimi në klinikat ligjore, ndërtimi i aftësive praktike i studentëve të drejtësisë dhe metodat e orientuara drejt paktikes, lidhja e hapesires mes teorise dhe praktikes”, FDUT, 28 prill 2015.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 376, datë 26.4.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkelejda Metaliaj, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 376, datë 26.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkelejda Metaliaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Vlerësuar “Shumë mirë” sipas Vendimit Nr.­­­­­ 335/5 datë 29.04.2013 të KLD-së për periudhën kohore 2005-2009, si dhe sipas Vendimit Nr.­­­­­ 49/6 datë 29.04.2015 të KLD-së për gjyqtaren Enkelejda Metaliaj (Softa) për periudhën kohore 2007-2009.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
CV
Shkarko CV Enkelejda Metaliaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 376, datë 26.4.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkelejda Metaliaj, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
 2. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 376, datë 26.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkelejda Metaliaj.
 3. Vendim i KLGJ-së nr.92, datë 09.03.2022 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {…} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative dhe për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 535, nr.536 dhe nr.537, datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 4. Skeda e pasurisë e znj. Enkeleda Metaliaj, publikuar nga Reporter.al.
 5. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizmin", znj. Enkeleda Metaliaj, gjyqtare.
 6. Dekret i President nr. 9461, datë 15.3.2016 "Për emërim gjyqtari".
 7. Vlerësimi i performancës për kohëzgjatjen e procesit gjyqësor - Gjyqtarja e Gjykatës Administrative të Apelit, Enkeleda Metaliaj - INFOCIP.
 8. Vendim paraprak i KLGJ-së nr. 212, datë 28.04.2023 “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535, datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 9. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 78, datë 06.06.2023 "Për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë".
 10. Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor", me temë: "Ekstradimi dhe konventat ndërkombëtare mbi ekstradimin në Shqipëri gjatë periudhës 2000-2010", mbrojtur pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
 11. Vendim Nr.­­­­­ 49/6 datë 29.04.2015 i KLD-se "Mbi vlerësimin përfundimtar “shumë mirë” të gjyqtares Enkelejda Metaliaj(Softa) për periudhën 2007 – 2009"
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,