Ilir Përdeda

Emër Mbiemër
Ilir Përdeda
Data e emërimit fillestar
1993-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
24.10.2008 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë.
20.05.2013 - 18.11.2016 - Kryetar Gjykate i komanduar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë
25.11.1998 - 06.03.1999 - Kryetar Gjykate i komanduar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mirditë.
20.10.1993 - 24.10.2008 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mirditë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•1989 - 1993 - Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
____________________________________________

"Kuptimi, procedimi dhe gjykimi i veprave penale te trafikimit të qënieve njerëzore" Organizuar nga SHM, Ambasada Sh.B.A, datë 24 Prill 2002.
- "Përdorimi i standardeve ndërkombëtare të punës dhe e drejta e punës në Shqipëri" Organizuar nga SHM dhe ILO, date 27-29 Qershor 2005.
- "Trajnimi i profesionistëve të sistemit të drejtësisë lidhur me cështje të dhunës në familje" Organizuar nga SHM, Qendra Avokatore për Gratë dhe UNICEF, datë 5-6 Korrik 2004.
- "Për nenet 5 dhe 6 tË Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore", organizuar nga SHM dhe Këshilli Europës në Tiranë, datë 16-18 Maj 2001.
- "Konferenca e tretë Kombëtare Gjyqësore" oranizuar nga Shoqata KOmbetare e Gjyqtareve.
- "Vizitë studimore në Këshillin Europian, Strasburg, Organizuar nga Këshilli Europian, Strasburg, datë 10-17 Qershor 2001.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.373, datë 23.4.2021, për subjektin e rivlerësimit z.Ilir Përdeda, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 373, datë 23.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ilir Përdeda.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vlerësuar " Shumë mirë " sipas Vendimit nr.419/14 , datë 16.12.2013 të KLD-së për vitet 2005-2006.
- Vlerësuar " Mirë " sipas Vendimit nr.95/29, datë 02.10.2015 të KLD-së për vitet 2007-2009.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,