Marsela Pepi

Emër Mbiemër
Marsela Pepi
Data e emërimit fillestar
2005-10-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•18.10.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
• 07.02.2020 - 18.10.2023 - Inspektore pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (e komanduar).
• 05.07.2013 -07.02.2020 - E emëruar Inspektore pranë Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë.
• 06.11.2006 - 05.07.2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.
• 03.10.2005 - 06.11.2006 - Stazh Profesional pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2003 - 2006 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
• 1999 - 2003 - Diplomuar për Drejtësi, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

___________________________________
- "Alternativat e dënimit pas reformës së sistemit te dënimeve dhe ekzekutimi i tyre. Probleme të praktikes gjyqesore dhe perqasja me pervojen evropiane" , organizuar nga Këshilli i Evropës, Shkolla e Magjistraturës, 13-14 Dhjetor 2010;
- "Aspekte të jurisprudencës lidhur me institutin e sigurimit të provës në procesin penal. Probleme të pavlefshmërisë absolute he të papërdorshmërisë së siguruar paraprakisht", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 12-13 Janar 2011;
- "Masat e sigurimit civil të padisë. Ankimimi në rastin e rrëzimit të masës së sigurimit. Praktika gjyqësore dhe ajo unifikuese në lidhje me masat e sigurimit të padisë", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 24-25 Janar 2011;
"Problemet teorike dhe praktike lidhur me shqyrtimin e kerkesave te te denuarve ne fazen e ekzekutimit të vendimeve penale. Jurisprudenca e GJEDNj' , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 17-18 Shkurt 2011;
- "Kriteret e vlerësimit të fakteve që burojnë nga pyetja e të pandehurit dhe nga deklarimet e të bashkepandehurit ose të pandehurit të nje procedimi të lidhur. Regjimi përkatës i leximeve të lejueshme. Respektimi i kontradiktoritetit ne përqasje me jurisprudence e GJEDNJ'. organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 10-11 Mars 2011;
- "'Asistence teknike në forcimin e përforcimin e kapaciteteve te Zyres Shqiptare Per Te Drejtat e Autorit- Një trajnim i autoriteteve shtetërore dhe profesioneve juridike e gjyqësore", Human Dynamics, Bashkimi Europian, 5-6 Tetor 2011;
“Zbatimi i shtyllës së tretë të konventës se Arhusit në Shqipëri: E drejta për t'iu drejtuar giykatës. Mundësitë dhe pengesat për t'i përdorur këto të drejta në praktike" , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Qendra Rajonale e Mjedisit, 15- 16 Shkurt 2011;
- "Ligji antidiskriminim", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Fondacioni HANNS-SEIDEL, 18-19 Prill 2011;
- " Shpërblimi i dëmit pasuror dhe jo pasuror, (Neni 625 i Kodit Civil). Dallimi midis demit kontraktor dhe dëmit jashtë kontraktor. Mënyra dhe kriteret e shpërblimit të dëmit. Praktika giyqësore dhe unifikuese lidhur me këto cështje". organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 20-21 Shkurt 2012;
- “Provat dhe llojet e tyre. Procesi i vlerësimit të tyre. Indiciet dhe kriteret e vlerësimit', organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 23-24 Shkurt 2012;
- "Vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjes shtererore ose ne sherbim publik. Korrupsioni aktiv dhe pasiv në kendveshtrimin e konventave nderkombetare dhe të praktikës sonë giyqësore", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Fondacioni IRZ, 15-16 Mars 2012;
- "Letërporosia në fushën civile në të drejtën e brendshme dhe ne te drejten nderkombetare private. Rëndësia e përcaktimit të momentit të marrjes së provës me anë të letërporosisë. Rastet dhe kushtet që determinojnë marrjen e këtij vendimi nga ana e gjykatës. Afatet dhe mënyra e plotësimit e letërporosisë. Problemet teorike dhe praktike të dala nga praktika gjyqësore në të drejtën ndërkombëtare private në lidhje me letërporosine" , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 14-15 Maj 2012;
- “Padia civile në procesin penal. Përvoja Evropiane", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 5-6 Qershor 2012;
- "Kuptimi i formave të bashkëpunimit të posaçëm. Problemet praktike të dallimit ndërmjet grupit të strukturuar dhe organizatës kriminale në përqasje me konventat nderkombëtare dhe normative e huaj", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 7-8 Qershor 2012;
- "Luftimi i korrupsionit giyqësor dhe politik" organizuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, 30 Janar 2013;
- "E drejta e BE-së dhe MSA-ja. Liritë themelore të tregut të brendshëm. Kuadri i ligjit evropian dhe ai i MSA-së. ruga e BE nga Mahstriti te Lisbona. Arritje dhe pengesa. Institucionet evropiane dhe kompetencat vendimmarrëse të tyre", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Fondacioni "HANNS SEIDEL';
- "Parashkrimi i padisë. Paditë që nuk i nënshtrohen parashkrimit. Parashkrimi i posaçëm dhe parashkrimi i përgjithshēm. Ndërprerja dhe pezullimi i parashkrimit. Pasojat juridike që Irjedhin nga parashkrimi i padisë. Dallimi i parashkrimit të padisë nga prekluziviteti ose dekadenca e të drejtave. Praktikat giyqësore dhe problemet që kanë lindur nga interpretimi dhe vendimeve giyqësore", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 13-14 Maj 2013;
- "Kundravajtjet administrative. Efektet e ligjit nr. 10279, date 20.05.2010 “Për kundravajtjet administrative", si dhe ligjet e tjera specifike që parashikojnë kundravajtjet administrative". organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 1-2 Korrik 2013;
- "Etika Gjyqësore", organizuar nga Ambasada Britanike, Departamenti Amerikan i Drejtësise, 9 Prill 2014;
- "Permirësimi i kapacitetit në rritjen e përpjekjeve për të hetuar rastet e abuzimit seksual të fëmijëve në internet dhe për të identifikuar dhe ndjekur penalisht shkelësit e ligjit', organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 27 Shkurt 2015;
- "Reforma e sistemit giygësor", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 28 Prill 2015;
- "Marrëdhëniet juridiksionale me jashtë në fushën penale", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 13-14 Maj 2015;
- "Birësimi i fëmijëve dhe problemet e praktikës gjyqësore në proceset e birësimit. Instituti i amësisë dhe atësise", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, Slynn Foundation;
- “ Aplikimi i standardeve ndërkombëtare të punës dhe Kodit të Punës në Shqipëri", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Training Center of International Labour Organization (ILO), 27-29 Prill 2005;
- "Proces giyqësor i drejte", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, Justice Reform International, 25-26 Tetor 2005;
- "Gjyqtarët dhe mbrojtja e konsumatorit', organizuar nga Shkolla e Magistraturës, GTZ, Tiranë, 29-30 Mars 2006;
- "Ekzekutimi i detyrueshëm. Mjetet e mbrojtjes ndaj ekzekutimit te vendimeve", organizuar nga 4-5 Prill 2006
- "E drejta material Evropiane", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, GTZ, 27-28 Prill 2006;
- "Masat e sigurimit personal. Revokimi, zëvendësimi, shuarja e masave të sigurimit. Kompensimi për burgim të padrejte" , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 5-6 Qershor 2006
- "Zhvillime të reja legislative në tushën e dhunës në familje. Roli i giyqtarëve, prokurorëve dhe policisë", organizuar nga Prezenca e OSBE- së në Shqipëri, Këshilli i Evropës dhe Shkolla e Magjistraturës, 16-17 Prill 2007;
- "Treguesit kryesorë të gjendjes civile dhe 2batimi në praktikën gjyqësore", organizuar nga Shkolla e Magistraturës, 3-5 Dhjetor 2007;
- "'Mbi kuadrin rregullator për prokurimin Publik në Shqipëri", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Projekti i Marrëveshjes Prag të Sfides se Mijevjecarit per Shqiperine, 19-20 nentor 2007;
-“Ankimi administrative. Cështje të juridiksionit administrative dhe atij gjyqësor. Koncepti i padisë, juridiksionit dhe kompetencës në zgjidhjen e mosmarrë veshjeve administrative" organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 22-23 Janar 2008;
- "E drejta e punës. Zgjidhja e kontratës së punës. Pasoja juridike. Rikthimi në punë", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 27-28 Mars 2008;
- " Mosmarrëveshjet lidhur me tatim taksat. Vlerësimet tatimore dhe kundershtimet e tyre". organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 17-18 Prill 2008;
- "Ndihma juridike në aktet ndërkombëtare. Ndihma e ndersjelle juridike ne ceshtjet civile juridiksioni dhe kompetenca në giykimin e gështjeve me element të huaj. Ligji i aplikueshëm", organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Fondacioni IRZ, 26-27 Maj 2008;
- "Dhuna në familje dhe roli i giyqësorit në zbatim të ligjit "Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare" (966/18.12.2006). Urdhri imbrojtjes dhe UMM si dhe bashkëpunimi ndërinstitucional për zbatimin e tyre", , organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, UNDP Albania, Japan WID Office, 24-25 Nëntor 2008;
- " Ndërmjetësimi në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve", organizuar nga Fondacioni "'Zgjidhja e konflikteve & Pajtimi i mosmarrëveshjeve", Fondacioni "SLYNN"*, 23- 24 Qershor 2014;
- "Etika e inspektimit në gjyqësor", organizuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, Ambasada Franceze në Tiranë, 9-11 Korrik 2014;
- " Sistemi i regjistrimit audio, monitorimi dhe perdorimi i saj ne gjykate dhe shfrytezimi ne gjykatat Shqiptare" , organizuar nga USAID Albania, Albanian Justice Sector Strengthenin Project, (JuST), 11 Korrik 2014;
- "Mbrojtja e të drejtave të viktimave të trafikimit të genieve njerëzore. Fokusi mbi të drejtën për kompensim të personave të trafikuar. Standardet Ndërkombëtare, Mekanizmat e Kompensimit. Legjislacioni Shqiptar dhe praktika ne Shqiperi” organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Shkolla e Magjistraturës;
- "Probleme të pavlefshmërisë së akteve procedural penale. Praktika Gjyqësore dhe praktika unifikuese e giykatës së lartë.
- “Pavlefshmeria e Njoftimeve” organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, 10-11 Nentor 2014.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.356, datë 16.3.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsela Pepi, gjyqtare, aktualisht e komanduar si inspektore pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 356, datë 16.3.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Marsela Pepi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vlerësuar "Shumë Mirë" për vitet 2007-2009 sipas Vendimit nr. 95/33, datë 02.10.2015 të KLD-së.
- Vlerësuar "Shumë Mirë" për vitet 2010-2012 sipas Vendimit nr. 44/14, datë 22.09.2017 të KLD-së.
- Vlerësuar "Shumë Mirë" për vitet 2013-2014 sipas Vendimit nr. 112, datë 04.11.2016 të KLD-së.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuai.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,