Ndini Tavani

Emër Mbiemër
Ndini Tavani
Data e emërimit fillestar
2006-08-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
03.11.2021 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë (rikthyer në detyrë nga KPA)
11.10.2019 - 03.11.2021 - Prokuror i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK nga subjekti i rivlerësimit.
2012 - 11.10.2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2008 - 2012 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
2007 - 2008 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lushnje .
2006 - 2007 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2002- 2005 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
1997 - 2001 - Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë pranë Univesitetit të Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas ankimit të subjektit të rivlerësimit ndaj vendimit Nr.155/2019 të KPK-së për shkarkim nga detyra.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 199, datë 11.10.2019, për shkarkim nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Ndini Tavani, prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-së datë 07.01.2020 për mosankimin e vendimit nr. 199, datë 11.10.2019, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Ndini Tavani.
- Vendim i KPA-së Nr. 33/2021 (JR) ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit nr. 199, datë 11.10.2019 të KPK-së dhe konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit z. Ndini Tavani.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë Mirë" Prokuroria Tiranë .
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë Mirë" Prokuroria Tiranë .
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë Mirë" Prokuroria Tiranë .
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë Mirë" Prokuroria Tiranë .
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë Mirë" Prokuroria Tiranë .

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Ndini Tavani
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr.199, datë 11.10.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Ndini Tavani, prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
 2. Njoftim i IKP-së datë 07.01.2020 për mosankimin e vendimit nr. 199, datë 11.10.2019, të KPK-së Për subjektin e rivlerësimit z. Ndini Tavani.
 3. KPA- Njoftim vendimi për çështjen (JR) nr.2/2020, datë 09.01.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Ndini Tavani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 199, datë 11.10.2019. , postuar ne date 04.11.2021, ne faqen zyrtare te KPA-se.
 4. Vendim nr.105 i KLP-së datë 12.06.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Ndini Tavani".
 5. Formulari i vetëdeklarimit në kuadër te ligjit "Për dekriminalizimin" plotësuar nga Ndini Tavani, prokuror.
 6. Skeda e Pasurisë e z. Ndini Tavani, publikuar nga Reporter. al.
 7. Vendim i KLP-së nr.137, datë 16.07.2019 "Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 8. Vendim i KPA-së Nr. 33/2021 (JR) datë 03.11.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Ndini Tavani.
 9. Vendim i KLP-së nr. 321, datë 20.11.2023 "Për miratimin e listës së kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore".
 10. Njoftim i KLP-së datë 07.12.2023 mbi renditjen e tetë kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
 11. Prezantimi i kandidatëve për Prokuror në SPAK përpara KLP - Ndini Tavani - publikuar ne faqen zyrtare te KLP-se ne date 17.07.2019
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,