Arta Marku

Emër Mbiemër
Arta Marku
Data e emërimit fillestar
2001-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë (Vendim nr.204 i KLP-së datë 30.09.2020)
Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2023.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.01.2020 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
• 01.01.2023 - aktualisht ( deri më 31.12.2023) - Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
18.12.2017 - 05.12.2019 - Prokurore e Përgjithshme.
2002-2017- Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër
2009 - 04.01.2016- Zëvendësdrejtuese e prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe drejtuese e Njësisë së Përbashkët Hetimore për hetimin e Krimit Ekonomik dhe Korrupsionit pranë kësaj prokurorie
2010-2014- Pedagoge e jashtme në Universitetin “Gjon Buzuku”, Shkodër, në lëndën e historisë së institucioneve viti shkollor 2010-2011, dhe penale e përgjithshme viti shkollor 2011-2012, në vazhdim lektore në lëndën e procedurës penale
2001-2002 - Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2002 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
1999 - Diplomuar "Juriste", Universiteti i Tiranës Dega: “Drejtësi”

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
--------------------------------------------------------------------
Shkolla e Magjistraturës
Trajnimet e kryera nga shkolla per temat:
2003- Teknikat e hetimit të veprave penale me të pandehur të mitur. I mituri si dëshmitar, viktimë, i pandehur dhe person në hetim
2006- Provat. Llojet e provave. Mjetet e kërkimit të provave
2008- Marrëdhëniet Juridiksionale me jashtë. Njohja e vendimeve të gjykatave të huaja. Letërporositë nga/për jashtë shtetit. Ekstradimi. Trajnim në të drejtën penale dhe proceduriale penale duke përfshirë KEDNJ, nenet 6 dhe 13 të Konventës së të Drejtave të Njeriut në aspektin penal
01.03.2014- Ndryshimet e Kodit Penal me ligjin 23/2012 dhe 144/2013, Krime kunder autoritetit te shtetit; veprat penale kunder pasurise dhe sferes ekonomike
08.02.2014- Veprat penale kunder personit. Veprat penale qe prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik te zgjedhjeve
20-21.03.2014- Njohja dhe garantimi i te drejtes se mbrojtjes me avokat ne procesin penal etj.

2001- Shoqata ABA/CEELI. Seminar trajnues në Procedurën Penale
2000- Universiteti i Gjenevës, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i të drejtës së punës Seminar për kontratën individuale të punës (me certifikatë)
2004- Shkolla e Magjistraturës, UNICEF, Qendra avokatore për gratë Certifikatë për pjesëmarrje në sesionin Trajnimi i Profesionistëve të sistemit të drejtësisë lidhur me çështje të dhunës në familje
2003- Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri CRCA Trajnim për temën Promovimi i të drejtave të fëmijëve në Shqipëri, me certifikatë
Bruksel 2009- TAIEX Komisioni Europian Seminar për masat anti-korrupsion
04-08.04.2011- Pjesëmarrje në sesionin trajnues me temë “Teknikat e hetimit të krimit financiar”, organizuar nga OPDAT
28-29.10.2010- Pjesëmarrje në sesionin trajnues mbi “Udhëzuesin për hetimin e korrupsionit dhe krimit financiar”, organizuar nga OPDAT
05-6.12.2011- Pjesëmarrje në sesionin trajnues me temë “Ndihma për viktimat dhe dëshmitarët në sistemin e drejtësisë penale”
Boston - Trajnim 3 javor me temë ”Sistemi i drejtesisë në SHBA”
22.11.2011- Trajnim me temë “Rregullat për punën me informacionin e klasifikuar sekret shtetëror”
28 .01.2013-01.02.2013- Trajnim në Budapest me temë “Falsifikimi i pasaportave dhe letërnjoftimeve dhe parandalimi i falsifikimit”

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.31, datë 04.07.2018 i KPK (anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa Bungo-Kryesuese, Suela Zhegu- Relatore, Pamela Qirko-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj.Arta Marku me funksion Prokurore e Përgjithshme e përkohshme.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 31, datë 4.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Arta Marku.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Shkarko CV Arta Marku
Dokumenta te tjera
 1. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës i znj. Arta Marrku në kuadër të ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 2. Vendim nr.31, datë 04.07.2018 i KPK (anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa Bungo-Kryesuese, Suela Zhegu- Relatore, Pamela Qirko-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj.Arta Marku me funksion Prokurore e Përgjithshme e përkohshme.
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.31 datë 04.07.2018 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj.Arta Marku me funksion Prokurore e Përgjithshme e përkohshme.
 4. Vendim nr.236 i KLP-së, datë 14.11.2019 për renditjen e kandidatëve për Prokuror i Përgjithshëm.
 5. Vendim i KLP-së datë 25.03.2020 për caktimin e përkohshëm të znj.Arta Marku si Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë nga data 01.04.2020 - 30.06.2020.
 6. Platforma e Kandidmit për Pozicionin e Prokurorit të Përgjithshëm, Arta Marku 26.04.2019.
 7. Deklaratë ligjore e znj.Arta Marku se nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor apo i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit para vitit 1990.
 8. Formular Aplikimi i znj.Arta Marku për informim për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta, AIDSSH.
 9. Kërkesë e znj.Arta Marku datë 26.04.2019 për shprehjen e interesit për të kandiduar për pozicionin e PP, drejtuar KLP.
 10. Vendim nr.268 i KLP-së datë 12.12.2019 për caktimin e Znj.Arta Marku si prokurore në Prokurorinë e Apelit Tiranë për një periudhë 3-mujore.
 11. Vendim nr.228 i KLP datë 29.10.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm, të cilët pas vlerësimit paraprak rezultojnë që plotësojnë kushtet ligjore.
 12. Vendim nr.204 i KLP-së datë 30.09.2020 për caktimin e Znj. Arta Marku në funksionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, nga data 01.10.2020 - 31.12.2020.
 13. Skeda e Pasurisë e znj. Arta Marku, publikuar nga Reporter.al.
 14. Rezultat i Shortit të hedhur për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
 15. Vendim i KLP-së nr. 336, datë 25.10.2021 "Për caktimin e prokurorit në vendin vakant nr. 1 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
 16. Vendim i KLP-së nr. 302, datë 23.09.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 17. Vendim i KLP-së nr. 219, datë 39.06.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 18. Vendim i KLP-së nr. 77, datë 29.03.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 19. Intervista e Arta Marku në datën 13.11.2019, në Sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”, në zbatim të nenit 19, pika 1 të rregullores “Mbi kriteret dhe procedurën për përzgjedhjen e kandidatëve për PP
 20. Lista e prokurorëve që plotësojnë kushtet për të qënë anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Derguar Presidentit nga KLP , datë 15.11.2019.
 21. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm) - 07.12.2018a
 22. Vendim i Kryetarit të K.E.D Nr. 3 dt. 09.09.2019 - Për rrëzimin e kërkesës për përjashtim e anëtares se Këshillit te Emërimeve ne Drejtësi , Zj. Arta Marku, nga pjesëmarrja ne procedurën e verifikimit te kandidaturave te Kandidates Zhaklina Peto ne vendet vakante për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, te shpallura nga Presidenti i Republikës ne datën 07.02.2018.
 23. Institucioni i Presidentit të Republikës - Rezultati i Shortit të Hedhur për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi , Tiranë, 5 dhjetor 2019 .
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,