Fatri Islamaj

Emër Mbiemër
Fatri Islamaj
Data e emërimit fillestar
2005-10-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë. (i konfirmuar ne detyre nga KPA sipas Njoftimit te Shpalljes se Vendimit te dates 14.04.2022)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2005 - 2006 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tiranë;
• 2006 - 2010 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Fier;
• 2010 - 2014 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tiranë;
• 2014 - 2016 - Gjyqtar/Kryetar gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tiranë;
• 2016 - 10.12.2019 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë;
• janar 2019 - 10.12.2019 - Anetar i KED-se;
• 10.12.2019 - 14.04.2022 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, i pezulluar te pritje te vendimit te KPA-se.
• 14.04.2022 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë i konfirmuar ne detyre pas vendimit te KPA-se ;

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
•2006 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures.

Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor" me temë: "Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar në Shqipëri", Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 220 datë 10.12.2019 Subjekti i rivlerësimit: Z. Fatri Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 220, datë 10.12.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Fatri Islamaj
- Njoftim i Shpalljes se Vendimit te KPA per te dates 14.04.2022 per Subjektin e rivlerësimit: Z. Fatri Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
- Vendim i KPA-së nr. 220, datë 10.12.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Fatri Islamaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•2007- 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
•2010- 2012 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Dokumenta te tjera
 1. Dekret i Presidentit të Republikës së Shqipërisë z.Bujar Nishani Nr. 9827, datë 08.11.2016 Për emërimin e z. Fatri Islamaj gjyqtar në Gjykatën Apelit Tiranë.
 2. Vendim i KPK-së Nr: 220 datë 10.12.2019 Subjekti i rivlerësimit: Z. Fatri Islamaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
 3. Njoftim i IKP-së datë 20.03.2020 për mosankimin e vendimit nr. 220, datë 10.12.2019, të KPK-së - Për subjektin e rivlerësimit z. Fatri Islamaj.
 4. Vendim i KLGJ-së Nr. 173, datë 11.09.2019 Për Përjashtimin e Gjyqtarëve Margarita Buhali dhe Fatri Islamaj nga Procedurat e Ndarjes së Çështjeve me Short.
 5. Vendim i KLGJ-së Nr. 58, datë 24.04.2019 Për Përjashtimin e Gjyqtarëve Margarita Buhali dhe Fatri Islamaj nga Procedurat e Ndarjes së Çështjeve me Short.
 6. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al - Fatri Islamaj, gjyqtar i Gjykates se Apelit Tirane., Autor BIRN.al.
 7. Shkrese e KLGJ-se date 15.11.2019 me Lista me emra dhe gjyqtare te Gjykates se Larte, te Gjykatave te apelit dhe gjyqtareve te gjykatave administrative qe plotesojne kushtet e parashikuara ne ligj per tu perfshire ne shortin per anetare te KED-së.
 8. Formulari i vetëdeklarimit në kuadër te ligjit "për dekriminalizimin" plotësuar nga Fatri Islamaj,
 9. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm) 2019.
 10. Njoftim i Shpalljes se Vendimit te KPA te dates 14.04.2022.
 11. Vendim i KPA-së nr. 220, datë 10.12.2019 (JR), për subjektin e rivlerësimit z. Fatri Islamaj.
 12. Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor" me temë: "Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar në Shqipëri", Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,