Hysen Keta

Emër Mbiemër
Hysen Keta
Data e emërimit fillestar
1979-07-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet.
Këshilltar për Etikën në KLP (komanduar me kohë të pjesshme sipas vendimit Nr. 33/2024 të KLP-së).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 17.03.2022 - Aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet, i konfirmuar në detyrë pas shyrtimit në KPA (rikthyer në detyrë me vendim të KPA).
• 13.04.2022 - Aktualisht - Këshilltar i Etikës në Këshillin e Lartë të Prokurorisë (komanduar me vendim të KLP-së, më 13.04.2022, për një mandat 5-vjeçar).
• 25.07.2019 - 17.03.2022 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet i pezulluar, për shkak të shkarkimit në KPK. Në pritje të shqyrtimit të ankimit të Vendimit të KPK nga subjekti i rivlerësimit pranë KPA-së.
• 2017 - 2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet. (i komandur).
• 08.09.2014 – 08.01.2015 - Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë (i komanduar).
• 01.04.2004 - 05.05.2004 - Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda (I komanduar).
• 11.07.1979 - 2017 - Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë.
• 1979 - 1992 - Hetues në hetuesinë e Sarandës, Tiranës dhe në Hetuesinë e Përgjithshme.
• 1993-1998 - Avokat.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas ankimit të subjektit të rivlerësimit ndaj vendimit Nr.189/2019 të KPK-së për shkarkim nga detyra.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 189, datë 25.07.2019, për shkarkim nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Hysen Keta, prokuror/drejtues në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Përmet.
- Njoftim i IKP-së datë 01.11.2019 për mosankimin e vendimit Nr. 189, datë 25.07.2019, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Hysen Keta.
- Vendim Nr. 6/2022 (JR) ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr. 189/2019 të KPK-së dhe konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit Hysen Keta.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masë disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,