Hysen Keta

Emër Mbiemër
Hysen Keta
Data e emërimit fillestar
1979-07-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet (Konfirmuar ne detyre me Vendim te KPA-se Nr. 6/2022 (JR) datë 17.03.2022)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2022 - Aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, i konfirmuar ne detyre pas shyrtimit ne KPA.
• 2019 - 2022 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet i pezulluar ,ne pritje te shqyrtimit te ankimit te Vendimit te Shkarkimit te KPK, prane KPA-se.
• 2017 - 2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet (i komandur).
• 11.07.1979 - 2017- Prokuror në Prokurorinë e Pergjithshme Tirane

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA , i konfirmuar ne detyre pas procesit te rivlersimit.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 189 datë 25.07.2019 Subjekti i rivlerësimit: Z. Hysen Keta, prokuror/drejtues në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Përmet.
- Njoftim i IKP-së datë 01.11.2019 për mosankimin e vendimit nr. 189, datë 25.07.2019, të KPK-së - Për subjektin e rivlerësimit z. Hysen Keta
- Njoftim Shpallje Vendimi per subjektin e rivlersimit - Hysen Keta , date 17.03.2022.- Kolegji i Posacem i Apelimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,