Etien Kapo

Emër Mbiemër
Etien Kapo
Data e emërimit fillestar
1999-04-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Anetar i KED-se (Per vitin 2022).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 1 janar 2022 deri në 31 dhjetor 2022 - Anetar i KED-se.
• 2021- aktualisht - Prokuror pranë Gjykates se Apelit Durres
• 1999 - 2021 - Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK , i konfirmuar ne detyre pas procesit te rivlersimit.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,