Elfrida Bregova

Emër Mbiemër
Elfrida Bregova
Data e emërimit fillestar
2006-11-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2010 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 2007- 2010 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavaje.
• 2006 - 2007 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vitin 2007
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK , i konfirmuar ne detyre pas procesit te rivlersimit.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 524, date 8.4.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elfrida Bregova, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Ankim kundër vendimit nr. 524, datë 8.4.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elfrida Bregova
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,