Taulant Banushi

Emër Mbiemër
Taulant Banushi
Data e emërimit fillestar
2003-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 02/06/2010 23/07/2014 - Gjyqtar ne Gjykaten e Rrethit Gjyqësor Fier
•21/10/2003 16/09/2004 - stazh profesional Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
-15/07/2000 - Cikli 4 vjecar Universiteti i Tiranës
- Diplomuar ne vitin 2004 ne Shkollen e Magjistratures

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK , i konfirmuar ne detyre pas procesit te rivlersimit.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 520 date 30.3.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Taulant Banushi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 520, datë 30.3.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Taulant Banushi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,