Adnan Xholi

Emër Mbiemër
Adnan Xholi
Data e emërimit fillestar
2004-01-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Shef i Seksionit të Krimit të Organizuar në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
23.07.2021 - aktualisht- Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
2013- Drejtor i Drejtorisë Gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme/Prokuror
2015- Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë. (I komanduar, nga data 4 Mars 2015 - 28 Shtator 2015)
2012-2013- Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë
2004-2013- Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë. (6 Janar 2004 - 28 Maj 2013)
2001-2004- Drejtues Prokurorie në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër (3 Prill 2001 - 6 Janar 2004)
1999 - 2001- Zëvendës Drejtues Prokurorie (Zv/Prokuror Rrethi), në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër (21 Dhjetor 1999 - 3 Prill 2001)
1998-1999- Oficer i Policisë Gjyqësore i Seksionit të Prokurorisë, në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tepelenë. (1 Maj 1998 - 21 Dhjetor 1999)

Angazhime në fushën akademike:
2008-2010- Lektor me kohë të pjesshme, pranë Univer&tetit "A.Moisiu" Durrës, dega Asistent Ligjor
2008-2009- Lektor me kohë të pjesshme pranë Universitetit Ndërkombëtar të Struges, Maqedoni (Sot Madedonia e Veriut)
2011-2019- Lektor me kohë të pjesshme, në niveiin Master pranë Universitetit "Beder", Tirane. (Nga viti 2011 e në vijim)
2013-2015- Lektor me kohe të pjesshme, (Specialist), pranë Shkolles së Magjistraturës Tiranë, lënda Kriminologji
2016-2017- Trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës, Tiranë, për temën. "Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penai. Standardet ndërkombetam dhe pratdika gjyqësore e GJEDNJ-së dhe e Gjykatës së Lartë" Organizuar më datat 06 dhe 07 Dhjetor 2017
2017-2018- Udhëheqës Shkencor pranë Shkoliës së Magjistraturës, Tiranë, me një nga kandidatët për magjistrat prokuror të vitit të dytë akademik 2017- 2018
2018-2019- Leksion i hapur mbajtur pranë Shkollës së Magpstratures Tiranë, më datë 6 Dhjetor 2018, në bashkëpunim mes Prokurorisë së Përgjithshme dhe OPDAT-it, mbi prezantimin e Udhëzimit të Përgjithshëm të Prokurorit të Përgjithshëm me nr 5/2018 "Për Garanttmin e Ndihmës ndaj Viktimave dhe Dëshmrtarëve të Veprave Penale"
2019- Udhëheqës Shkencor pranë Shkollës së Magjistraturës, Tiranë, me një kandidat për magjistrat prokuror të vitit të dytë akademik 2018-2019. Leksion i hapur, mbajtur më datë 27 Mars 2019, me studentët e Kolegjit Universitar "Bedër'', Tiranë, lidhur me temën: "Risitë e reformës në sistemin e drejtësisë në vendin tonë"

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2014-2018 - Marrja e gradës shkencore "Doktor" në "Shkenca Juridike" (Sipas vendimit të datës 09.04,2019, të Komisionit Ad Hoc të mbajtur në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, kjo gradë e fituar është e barasvlefshme në vendin tonë me gradën shkencore "Doktor").
2007-2009 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
29.07.1997 - Diplomuar "Jurist" pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti Drejtësisë.

Punime Shkencore
- The impact of additions and legal amendments in the prevention of domestic violence criminal off senses in Albania, PhD (C.) Adnan Xholi, International University of Struga, Macedonia.
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
-------------------------------------------------------------------------
1999 - Kurs për mbrojtjen e Gjuhës Angleze Lëshuar më datë 19.04.1999, Professional Center of Foreing Languages Progress Center, Tiranë (çertifikatë).
2000- "Kodi i Procedurës Penale" Organizuar në Tiranë nga AE3A-CEEL1, USD0J/OPDAT, më datat 25 - 28 Shtator 2000 (çertifikatë).
2002 - "Provat dhe caktimi i masave të sigurimit". Organizuar nga Danida dhe Shkolla e Magjistraturës Tiranë, më datat 13 15 Maj 2002. (çertifikatë)
2002- "Teknikat e hetimit në fushën ekonomike" Organizuar nga Shkolia e Magjistraturës Tiranë dhe 1RZ, më datat 14-15 Nëntor të vitit 2002. (çertifikatë)
2003- "Ndihma e ndërsjelltë juridike në çështje penale, Mbikëqyrja e ekzekutimit të vendirneve penaIe" Organizuar nga Shkolla e Magjistraturës dhe KE, më datat 15 - 16 Prill 2003. (çertifikatë).
2003- "Teknikat e hetimit të veprave penaIe me të pandehur të mitur mituri si dëshmitar, viktimë, i pandehur dhe person nën hetim" Organizuar nga Danida dhe Shkolla e Magjistraturës Tiranë, më datat 22 - 23 Prill 2003 (çertifikatë).
2003- Dëshmi kompjuteri, në programet Windows, MS-Word, MS-Excel Organizuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit dega - Gjirokastër, gjatë periudhës 07 Mars 2003 - 25 Prill 2003
2003- "Kuptimi veprave penale të trafikimit të qënieve njerëzore Teknikat e hetimit dhe gjykimi i tyre" Organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, IRZ dhe Danida më datat 14 16 Tetor 2003. (çertifikatë).
2004- "Sekuestrimi dhe konfiskirni i aseteve kriminale Strategji dhe praktika operacionale" Organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë dhe Pameca, më datë 01 Korrik 2004 (çertifikatë)
2004- "Pyetja dhe intervistimi" Organizuar nga ICITAPIALBANIA, më datat 27 Shtator - 01 Tetor 2004 (çertifikatë)
2004- "Veprat penale që lidhen me trafikimin e lëndëve narkotike". Organizuar nga Shkolla e Magjistraturës, Tiranë dhe Pameca, më datat 14 - 15 Tetor 2004 (çertifikatë)
2004- "Përmirësimi dhe modernizimi i kuadrit normativ të sistemit të drejtësisë në Shqipëri". Organizuar nga Qeveria-ltaliane më datat 27 Shtator 03 Dhjetor 2004. (çertifikatë)
2005- "Hetimi financiar, financimi i terrorizmit dhe pastrimi i parave". Organizuar nga OPDAT, PAMECA më datat 25-29 Prill 2005, (çertifikatë)
2005- "Standartel Nderkombetare dhe Evropiane për mbrojtjen e viktimave të trafikimit në procedimet penale". Organizuar nga Shkolla e Magjistratures më datë 30 Maj 2005. (çertifikatë)
2006- "Impakti operacional i reformes aktuale të drejtësisë penale" Organizuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë, OPDAT dhe PAMECA, më datat 24 - 25 Shkurt 2006. (çertifikatë)
2006- "Hetimi financiar dhe konfiskimi i produkteve të krimit". Organizuar nga Komisioni Europian më datat 13 - 14 Prill 2006. (çertifikatë)
2006- "Veprat penale kundër personit. Krimet kundër jetës". Organizuar nga Shkolla e Maglistraturës Tiranë, më datat 18-19 Prill 2006. (çertifikatë)
2006- "Masat e sigurimit personal, revokimi, zëvendësimi, shuarja e masave të sigurimit, kompensimi për burgim te padrejte" Organizuar nga Shkolla e Maglistratures Tiranë, me datat 05 - 06 Qershor 2006. (çertifikatë)
2006- "Mbrojtur provimin e AvokatIse" Organizuar nga Dhcma Kombëtare e Avokatisë Tiranë, më datë 30 09.2006 (diplomë)
2007- "Goditja e Krimit financiar (pastrimi i parave dhe hetimi i aseteve kriminale)" Organizuar nga Ministria e Brendshme e Republikës së Sngiperise dhe EUROPOLI, më datat 19 - 23 Nëntor2007 (çertifikatë)
2008- "Teknikat e hetimit financiar" Organizuar nga Departamenti i Thesarit të Sh.B A, më datat 7-11 Prill 2008. (çertifikatë)
2009- Kurs 3-mujor pasuniversitar "Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe DipIomaci" Organizuar nga Akademia Diplomatike Shqiptare më datat 01 Mars - 30 Maj 2009, (diplomë)
2010- "Mbrojtja penale e sipërmarrjes. Veprat penale te lidhura me shoqëritë tregtare dhe praktika gjyqësore lidhur me përgjegjësinë penale të personave jurdike" Organizuar nga Shkolla e Magjistratures Tiranë më datë 12 Tetor 2010 (çertifikatë)
2011- "Programi i konfiskimit të pasurive dhe kurs i trajnimit për menaxhimin e pasurive" Organizuar nga ICITAP dhe OPDAT më datat 17 21 Janar 2011 (çertifikatë)
2013- Mbrojtur provimin e Gjuhës Angleze pranë FaKulteht të Gjuhëve te Huaja Tiranë Dëshmi e Ieshuar më datë 28 Shtator 2013
2017- Mbrojtur provimin e Gjuhës Angleze, TOEFL.ITP Çertifikatë e lëshuar më datë 29 Maj 2017
2017- Çertifikatë International Conference on Humanities "Exstremism in 21 st Century The Role Of Law. Media And Culture" Datat 24 Maj 2017 (çertifikatë)
2017- Çertifikatë "Legal Framework for States' Coopera Jorl in ManagIng the Refugee/Migrant Crisis", For his valuable contribution in the International Conference on Law. Datë 02 Qershor 2017
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.70, datë 06.10.2018 i KPK (anëtarët e trupit gjykues: Suela Zhegu-Kryesuese, Valbona Sanxhaktari- Relatore, Brunilda Bekteshi-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Adnan Xholi, me detyrë prokuror/drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Hetimit dhe Ndjekjes Penale pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
-Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.70 datë 06.10.2018 i KPK për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Adnan Xholi, me detyrë prokuror/drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Hetimit dhe Ndjekjes Penale pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Adnan Xholi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr.70, datë 06.10.2018 i KPK (anëtarët e trupit gjykues: Suela Zhegu-Kryesuese, Valbona Sanxhaktari- Relatore, Brunilda Bekteshi-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Adnan Xholi, me detyrë prokuror/drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Hetimit dhe Ndjekjes Penale pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
 2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.70 datë 06.10.2018 i KPK për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Adnan Xholi, me detyrë prokuror/drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Hetimit dhe Ndjekjes Penale pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
 3. DEKRET Nr. 8200, datë 8199, datë 28.05.2013 i Presidentit të Republikës së Shqipërisë z.Bujar Nishani për emërimin e z.Adnan Xholi prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
 4. Lista e Ministrisë së Arsimit mbi vendimet e njohjes për gradën shkencore "Doktor" dhe titujt akademikë të fituar jashtë vendit.
 5. Effectiveness of Interceptions in Albania in the Fight Waged against Criminality, ADNAN XHOLI PhD Candidate International University of Struga, Macedonia.
 6. The impact of additions and legal amendments in the prevention of domestic violence criminal off senses in Albania, PhD (C.) Adnan Xholi International University of Struga, Macedonia.
 7. Vendim nr.279 i KLP-së datë 12.12.2019 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit (mësimdhënie) pranë Kolegjit Universitar "Bedër" Tiranë, në lëndën "Procedurë Penale e avancuar me praktikë gjyqësore", për prokurorin z.Adnan Xholi, në masën jo më shumë se 2(dy) orë në javë, jashtë orarit të punës, për vitin akademik 2019-2020; Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit pranë Shkollës së Magjistraturës Tiranë, si udhëheqës shkencor, me një nga kandidatët për prokuror, për prokurorin z.Adnan Xholi, për vitin akademik 2019-2020".
 8. Vendim nr.141 i KLP-së datë 16.07.2019 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit pranë Kolegjit Universitar Qiriazi, për prokurorin z.Adnand Xhelili, në masën 2(dy) orë në javë gjatë orarit të punës dhe 2(dy) orë në javë jashtë orarit të punës, për vitit akademik 2019-2020".
 9. Njoftim i KLP-së datë 16.12.2022.
 10. Vendim i KLP-së nr. 310, datë 21.11.2022 "Për miratimin e listës së kandidatëve për drejtues në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilë plotësojnë kushtet e kandidimit".
 11. Vendim i KLP-së nr. 297, datë 10.11.2022 "Për miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin Adnan Xholi".
 12. Vendim i KLP-së nr. 242, datë 23.07.2021 "Për miratimin e listës për renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë SPAK".
 13. Vendim i KLP-së nr. 243, datë 23.07.2021 "Për emërimin si prokuror në SPAK".
 14. Vendim i KLP-së nr. 195, datë 09.06.2021 "Për miratimin e listës për renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë SPAK të cilët plotësojnë kushtet ligjore".
 15. Lista e prokurorëve që plotësojnë kushtet për të qënë anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Derguar Presidentit nga KLP , datë 15.11.2019.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,