Kastriot Gramshi

Emër Mbiemër
Kastriot Gramshi
Data e emërimit fillestar
1999-09-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish- Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Shkarkuar nga detyra me vendim përfundimtar të KPA, dukëe rrëzuar vendimin e KPK për konfirmim në detyrë.
- Pas vendimit të shkarkimit nga detyra z. Gramshi i është drejtuar me kërkesë KPA me objekt: Rishikimin e vendimit dhe Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 8/2023 të KPA. KPA ka rregjistruar kërkesën më datë 09.08.2023 dhe ende nuk ka dhënë vendim për këtë çështje.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2004 - 02.03.2023 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 27.09.2000 - 20.05.2004 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
• 04.09.1999 - 27.09.2000 - Stazh profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 01.06.2008 - Studime Pas universitare, Kolegji i Bruklinit, Universiteti i Qytetit të New Yorkut.
• 2000 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
• 31.07.1997 - Cikli 4 vjecar, Universiteti “Luigj Gurakuqi", Shkodër.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, rrëzuar vendimi nga KPA, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 519, datë 25.3.2022 për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Kastriot Gramshi, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për Ankimin e vendimit Nr. 519, datë 25.3.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Kastriot Gramshi.
- Vendim i KPA-së Nr. 24, datë 03.06.2022, ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr.519/2022, të KPK-së dhe shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit z. Kastriot Gramshi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,