Anila Guri

Emër Mbiemër
Anila Guri
Data e emërimit fillestar
1996-08-24
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Konfirmuar ne detyre sipas njoftimit te shpalljes se vendimit nga KPA, publikuar ne date 10/06/2022).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 1996 - Aktualisht Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 27/06/1993 Cikli 4 vjecar Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, e konfirmuar ne detyre pas procesit te rivlersimit.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendimi i KPK-se Nr: 184 date 19.07.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Anila Guri, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 184, datë 19.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Anila Guri
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Periodik 2005 - 2006, Shumë mirë;
- Periodik 2007 - 2009, Shumë mirë;
- Rivlerësim kalimtar i gjyqtarëve - Shkarkim ne KPK;
- Rivlerësim kalimtar i gjyqtarëve - Konfirmuar ne detyre ne KPA.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,