Gentian Marku

Emër Mbiemër
Gentian Marku
Data e emërimit fillestar
2014-10-31
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, aktualisht i komanduar edhe në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16/06/2020 - 16/06/2021 Gjyqtar prane Gjykates Administrative te Shkalles se pare Shkoder
11/09/2019 - 15/06/2020 Gjyqtar prane Gjykates Administrative te Shkalles se pare Shkoder
21/06/2019 - 15/09/2019 Gjyqtar prane Gjykates Administrative te Shkalles se pare Shkoder
13/06/2018 - 21/06/2019 Gjyqtar prane Gjykates Administrative te Shkalles se pare Shkoder
23/06/2016 - 13/06/2018 Gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqësor Pukë
31/10/2014 - 23/06/2016 stazh profesional prane Gjykates se Rrethit Gjyqësor Lezhë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• Diplomuar nga Shkolla e Magjistratures ne vitin 2015.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 505 Data e vendimit: 28.1.2022. Subjekti i rivlerësimit: Z. Gentian Marku.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 505, datë 28.1.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Marku

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,