Zhaneta Pira

Emër Mbiemër
Zhaneta Pira
Data e emërimit fillestar
2003-03-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Inspektore në Këshillin e Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 19/12/2019 - aktualisht - Inspektore në Këshillin e Lartë Gjyqësor;
- 15/09/2010 - 19/12/2019 - Inspektor KLD;
- 19/03/2003 - 15/09/2010 - Inspektor ne Ministrine e Drejtesise;
- 01/07/1994 - 19/03/2003 - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 09/06/1988 - Cikli 4 vjecar Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr.501 date 14.1.2022. Subjekti i rivlerësimit: Znj. Zhaneta Pira, inspektore në Këshillin e Lartë Gjyqësor.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 501, datë 14.1.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Zhaneta Pira.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,