Tereza Merkaj

Emër Mbiemër
Tereza Merkaj
Data e emërimit fillestar
2003-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 20/12/2013 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
- 16/09/2004 - 20/12/2013 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan
- 21/10/2003 - 16/09/2004 - stazh profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne Vitin 2004.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr.488 date 15.12.2021 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Tereza Merkaj,
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,