Matilda Llangozi

Emër Mbiemër
Matilda Llangozi
Data e emërimit fillestar
2011-11-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
-23/01/2014 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
- 10/11/2011- 23/01/2014 - stazh profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 28/06/2003, Cikli 4 vjecar, Universiteti i Tiranës,
- 2012 - diplomuar ne Shkollen e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr. 484 date 14.12.2021 - Subjekti i rivlerësimit:Znj. Matilda Llangozi
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 484, datë 14.12.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Matilda Llangozi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,