Arben Dosti

Emër Mbiemër
Arben Dosti
Data e emërimit fillestar
2013-11-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë (transferuar përkohësisht).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 16.10.2023 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ( transferuar përkohësisht).
• 01.02.2023 - 16.10.2023 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
• 20.06.2022 - 20.06.2023 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
• 10.01.2019 - 22.04.2022 - Zv. Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
• 25.09.2015 - 20.06.2022 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
• 21.10.2013 - 25.09.2015 - Stazh Profesional/ Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2014 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
04.07.2006 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti “Luigj Gurakuqi", Shkodër.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Konfirmuar në detyrë nga KPK, ankimuar vendimi nga IKP në KPA. Subjekti i rivlerësimit është në pritje të vendimit përfundimtar të KPA.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 479, datë 3.12.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Dosti.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 479, datë 3.12.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Dosti.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,