Enkela Vlora (Bajo)

Emër Mbiemër
Enkela Vlora (Bajo)
Data e emërimit fillestar
1995-03-30
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2000 - aktualisht- Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
- 1995 - 2000 - Ndihmësgjyqtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 10/09/2012 - Pas universitar Universiteti i Tiranës
- 30/06/1994 - Cikli 4 vjecar Universiteti i Tiranës

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se nr. 540 date 10.6.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Enkela Vlora (Bajo),
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,