Albert Meça

Emër Mbiemër
Albert Meça
Data e emërimit fillestar
2000-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2009 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Shkalles se Tiranë
- 2006 - 2009 - Kryetar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
- 2000 - 2006 - Gjyqtar në Gjykatën e Shkalles se Tiranë
- 1999 - 2000 - stazh profesional prane Gjykates se Rrethit Gjyqësor Durrës
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 2000 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se nr. 554, date 18.7.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Albert Meça, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• Periodik 2005 - 2006 Shumë mirë
• Periodik 2007 - 2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,