Leonard Filopati

Emër Mbiemër
Leonard Filopati
Data e emërimit fillestar
2012-06-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2016 - 2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• mars 2016 − tetor 2016 - Inspektor në Ministrinë e Drejtësisë.
• 2013 – 04.03.2016 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
• 04.06.2012 - mars 2013 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
31.05.2006 - 04.06.2012 - Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 29.07.2005 - Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier.

Informacioni për eksperiencën profesionale të z. Leonard Filopati është marrë në vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 548, datë 06.07.2022, për subjektin e rivlerësimit z. Leonard Filopati, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 548, datë 06.07.2022, për subjektin e rivlerësimit z. Leonard Filopati, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 548, datë 6.7.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Leonard Filopati.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,