Bedri Qori

Emër Mbiemër
Bedri Qori
Data e emërimit fillestar
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. (Procesi i rivleresimit eshte nderprere sipas vendimit te KPK-se nr. 562 date 16.9.2022)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
-Vendim i KPK-se nr. 562 date 16.9.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Bedri Qori, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,