Jurida Bajraktari

Emër Mbiemër
Jurida Bajraktari
Data e emërimit fillestar
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë ( Pezulluar nga detyra për një periudhë njëvjeçare sipas Vendimit te ndermjetem te KPK-se nr. 5, datë 20.7.2022)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i Ndërmjetëm i KPK-se nr. 5, date 20.07.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Jurida Bajraktari, ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,