Ardit Mustafaj

Emër Mbiemër
Ardit Mustafaj
Data e emërimit fillestar
1996-02-08
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (i konfirmuar ne KPA).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 18.12.2019 - aktualisht - Gjyqtar prane Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
- 23.12.2003- 18.12.2019- Gjyqtar prane Gjykates se Shkalles se Pare per Krimet e Renda Tirane
- 27.11.2000 - 23.12.2003 - Kryetar Gjykate prane Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë
- 29.06.1999 - 27.11.2000 - Kryetar i komanduar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë
- 08.02.1996 - 29.06.1999 - Gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqësor Delvinë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 17.11.2017 - Perfunduar Doktoraturën prane Universiteti i Tiranës
- 07.07.1995 - Diplomuar ne Drejtesi, Cikli 4 vjecar, Universiteti i Tiranës

Punime Shkencore
- Studim Juridiko-Penal dhe Kriminologjik i Kriminalitetit në sferën Ekonomiko-Financiare - Ardit Mustafaj.
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr. 245 date 05.03.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Ardit Mustafaj, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
- Njoftim i IKP-se për mosankimin e vendimit nr. 245, datë 5.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ardit Mustafaj.
- Njoftim i KPA per shpallje vendimi - Postuar në : 21/09/2022

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vleresimi Periodik - 2005 - 2006 Shumë mirë
- Vleresimi Periodik - 2007 - 2009 Shumë mirë
- Rivlerësim kalimtar i gjyqtarëve ne KPK - Shkarkuar
- Rivlerësim kalimtar i gjyqtarëve ne KPA- i konfirmuar

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,