Artan Gjermëni

Emër Mbiemër
Artan Gjermëni
Data e emërimit fillestar
1993-07-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 14/11/2011 - 19/09/2022 - gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
• 26/05/2006 - 14/11/2011 - Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan
• 06/12/2005 - 06/12/2010, Anëtar i KLD-së, Keshilli i Larte i Drejtesise
• 30/05/1998 - 26/05/2006 - Kryetar Gjykate, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje
• 29/07/1993 - 01/01/1994 - Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat
• 30/12/1992 - 29/07/1993 - Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 06/07/1989 - Cikli 4 vjecar Universiteti i Tiranës

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Certifikata trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-se Nr. 573, date 14.10.2022 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Artan Gjermeni, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
• Vendimi i IKP-se nr. 573, datë 14.10.2022 "për mosankimin e vendimit nr. 573, datë 14.10.2022, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Gjermëni"

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• Periodik 2005 - 2006 - Shumë mirë
• Periodik 2007 - 2009 - Shumë mirë

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,