Holta Zaçaj

Emër Mbiemër
Holta Zaçaj
Data e emërimit fillestar
2023-01-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Kryetare/ Anëtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Periudha: 20.02.2023 - Aktualisht.
- Permbledhje e përgjegjësive te ushtruara: Kryetare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë (Zgjedhur nga Mbledhja e Gjyqtarëve te Gjykatës Kushtetuese).
-Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë.

Periudha: janar 2023 - Aktualisht.
- Permbledhje e përgjegjësive te ushtruara: Anëtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
-Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë.

Periudha: Janar 2020 - 2023.
- Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë: Partner/ President.
- Permbledhje e përgjegjësive te ushtruara: Avokate e specializuar ne te drejtën familjare, mbrojtjen e fëmijeve dhe transaksioneve me pasuri të patundshme. Anëtare e Komitetit për Shërbimet e Mbrojtësit Publik - Divizioni per Fëmijet dhe Familjen në shtetin e Massachusetts, SHBA.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Zyra e Avokatisë "Zacai Law PC".

Periudha: Maj 2019 - Janar 2020.
- Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë: Avokate e associuar e specializuar në transaksionet e pasurive të paluaitshme.
- Permbledhje e përgjegjësive të ushtruara: Ofrimi i shërbimeve ligjore ne fushën transaksioneve me pasuri të patundshme.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: "Ligris and Associates PC".

Periudha: Maj 2013 - Tetor 2018.
- Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë: Drejtore e Departamentit te Shërbimeve Ligjore.
- Permbledhje e përgjegjësive të ushtruara: Konsulente ligjore pranë Bordit të Drejtorëve, mbrojtja e interesave të Bankës (avokat i bankës) në proceset gjyqesore ne lidhje me kredite me probleme ose çështje te tjera ne te cilat bankat ishte palë, pergjegjëse për hartimin e të giitha kontratave te bankës.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Alpha Bank Albania SHA.

Periudha: Korrik 2008- Prill 2013 dhe Janar 2019 në vazhdim.
- Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë: Partner /Avokat.
- Permbledhje e pergjegjësive të ushtruara: Avokate për sherbime ligjore në fusha të ndryshme të së drejtës si në të Drejtë Familjare, Shoqëritë Tregtare, të Drejtë Financiare.
Periudha: 2019 në vazhdim.
- Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë: Avokat i atashuar pranë kësaj zyre avokatie.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: "De Legibus Consulting" Firme Ligjore".

Periudha: Viti akademik 2009-2013.
- Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë: Pedagoge e jashtme/specialiste në lëndën e të "Drejtës Familjare".
- Permbledhje e përgjegjësive te ushtruara: Mēsimdhënie, pergatitja e kurrikulave dhe leksioneve, përgatitja e testeve të provimeve dhe vlerësimi me notë i studentëve.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria: Shkolla e Magjistraturës Tiranë.

Periudha: Viti akademik 2010-2011.
- Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë: Trajnues.
- Permbledhje e pergjegjesive të ushtruara: Trajnues me temë "Zbatimi i Kodit të Familjes dhe Legjislacionit Civil në Lidhje me Çeshtjet për të Miturit".
- Lloji/emërtesa e Institucionit: Shkolla e Magjistraturës Tiranë.

Periudha: Viti akademik 2009-2010.
- Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë: Trajnues.
- Permbledhje e pergjegjësive të ushtruara: Trajnues me temë "Zbatimi i Kodit të Familjes dhe Legjislacionit Civil në Lidhje me Çeshtjet për të Miturit".
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit: Shkolla e Magjistraturës Tiranë.

Periudha: Viti akademik 2008-2009.
- Lloji i detyrës/funksionit/ veprimtarisë: Trajnues.
- Permbledhje e përgjegjësive të ushtruara: Trajnues me temë "Rritja e kapaciteteve Institucionale të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve për zbatimin e dispozitave relevante te Kodit të Familjes, Kodit Civil dhe Kodit të Procedurës Civile nga një prespektivë e të Drejtave të Femijës".
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit: Shkolla e Magjistraturës Tiranë.

Periudha: Viti akademik 2004-2005.
- Lloji i detyrës/funksionit/ veprimtarisë: Trajnues.
- Permbledhje e përgjegjësive të ushtruara: Trajnues me temë "I mituri dhe Drejtësia".
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit: Shkolla e Magjistraturës Tiranë.

Periudha: Viti akademik 2013-2014.
- Lloji i detyrës/funksionit/ veprimtarisë: Pedagoge "E Drejte Bankare", cikli Master.
- Permbledhje e pergjegjësive te ushtruara: Mësimdhenie, përgatitja e kurrikulave dhe leksioneve, pergatitja e testeve te provimeve dhe vlerësimi me notë i studentëve.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit: Universiteti Luarasi.

Periudha: Viti akademik 2009-2010
- Lloji i detyrës/funksionit/ veprimtarisë: Pedagoge, "E Drejte Finaciare", cikli bachelor; "E Drejta Tatimore dhe Doganore", cikli Master i Shkencave, "Studime te avancuara në të Drejtën financiare dhe fiskale" cikli Master i Nivelit të dytë.
- Permbledhje e pergjegjësive te ushtruara: Mësimdhenie, përgatitja e kurrikulave dhe leksioneve, pergatitja e testeve te provimeve dhe vlerësimi me notë i studentëve.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit: Universiteti European i Tiranës.

Periudha: Gusht 2002 -Maj 2007.
- Lloji i detyrës/funksionit/ veprimtarisë: Drejtore Ekzekutive/ Avokate.
- Permbledhje e pergjegjësive te ushtruara: Mbikqyrja dhe zbatimi i projekteve (Klinika Ligjore për të Mitur, Klinika Ligjore për Refugjatë, Klinika Ligjore për Qytetarët). Avokate për ofrimin e shërbimeve ligjore për femijët në konflikt me ligjin, dhe qytetarët në nevoje per shërbim ligjor falas.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit: Qendra e Sherbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara (QSHPLI).

Periudha: 1999 - 2002.
- Lloji i detyrës/funksionit/ veprimtarisë: Bashkëdrejtore.
- Permbledhje e pergjegjësive te ushtruara: Mbikëqyrja e grupit te intervistuesve në mbledhjen e dëshmive për krimet e luftes në Kosovë, mbikqyrja e përpunimit të informacionit të mbledhur në një bazë të dhënash dhe përgatitja e raporteve për dëshmitarët e mundshëm që do të përdoren nga hetuesit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit: Qendra Paqe nëpërmjet Drejtësisë.
_______________________________________________________________

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Periudha: Viti 1994-1998
- Diploma/Titulli i fituar: Jurist
- Rezultati/Nota Mesatare: 9.6
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise.

Periudha: Shtator 2007- Maj 2008
- Diploma/Titulli i fituar: Master i Ligjeve (LL.M)
- Rezultati/Nota Mesatare: 8
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Universiteti ne Georgetown Washington, D.C.
_______________________________________________________________

KUALIFIKIMET PASUNIVERSITARE

Periudha: Janar - Maj 2018
- Diploma/Titulli i fituar: Diplome ne te Drejten Kushtetuese
- Rezultati/Nota Mesatare: 9
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Fakulteti i Drejtesise, Suffolk, Massachusetts, USA.

Periudha: 8 Korrik - 4 Gusht 2007
- Diploma/Titulli i fituar: Kualifikim per Bazat te Legjislacionit Amerikan dhe Edukimit Ligjor.
- Rezultati/Nota Mesatare: Trajnimi nuk ishte i bazuar ne dhenie note.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Fakulteti i Drejtesise Georgetown, Washington DC, USA.

_______________________________________________________________

TRAINIMET

Periudha: Korrik - Gusht 2006
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnimi per Demokraci dhe Zhvillim.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Fakulteti i Drejtesise Stanford, California USA.
Periudha: Shtator 2003 - Dhjetor 2004 - Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim per menaxhimin e programeve te klinikave ligjore.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Komiteti Hungarez i Helsinkit.

Periudha: Shtator 2003- Dhjetor 2004
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim per qasjen pedagogjike te trajnereve te profesionisteve te nivelit te larte ne Shkollen e Magjistratures, Shqiperi.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Keshilli i Europes

Periudha: Qershor - Korrik 2002 - Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Programi i Vizitoreve Nderkombetare ne Departamentin e Shtetit, USA.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikes
Periudha: 26-28 Korrik 2001
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim mbi "Ligji per Refugjate dhe Praktika.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: UNHCR Shqiperi
Periudha: 26 Mars - 25 Maj 2001
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Internship - Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Gjykata e Shkalles se Pare ne Paris.
Periudha: Shkurt-Mars 1999 - Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim mbi teknikat e hartimit te legjislacionit.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: ORT/USAID
Periudha: 5 Qershor -17 Korrik 1999
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim mbi te Drejtat e Njeriut
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Komiteti Hollandez i Helsinkit dhe Ministria e Puneve te Jashtme Holandeze, Utrecht, Hollande.

_______________________________________________________________
Punime Shkencore
Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Studimi mbi rritjen e aksesit në ndihmën juridike për femijët në konflikt me ligjin - një pasqyreë e pergjithshme e kuadrit ligjor që rregullon ndihmën juridike ne Shqiperi me theks te vecante tek femijet, aksesi i tyre ne drejtesi dhe ne te drejtat.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/Institucioni botues/publikues: Law lnstitute: Qendra Lituaneze per Shkencat Sociale, Organizata "Mbrojtja Nderkombetare per Femijet" Belgjike, dhe Qendra per Sherbime dhe Praktika Ligjore te Integruara, Shqiperi.
- Koha e botimit: Janar - Korrik 2020.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi dhe vlerësimi i shërbimeve për femijët në konflikt me Iigjin.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert ligjor.
- Subjekti/Institucioni botues/publikues: UNICEF, Kosovë.
- Koha e botimit: Prill-Qershor 2019.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi i Udhezimeve per vleresimin e moshes dhe vendosjen ne kujdestari.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor.
- Subjekti/Institucioni botues/publikues: Këshilli i Europës.
- Koha e botimit: Shkurt 2017 - Dhjetor 2018.

Titulli i publikimit/Kerkimit shkencor: Hartimi i nje udhezuesi te ri mbi vleresimin e moshes dhe kujdestarine, miratuar nga Komiteti i Ministrave te Keshillit te Europes.
- Autor/Bashkeautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Keshillit te Europes (CAHEN, Masat mbrojtese te femijeve).
- Koha e botimit : Shkurt- Dhjetor 2017.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi i Ligjit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Shqipëri.
- Koha e botimit: Tetor 2015 — Janar 2017.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi i paketës ligjore për institucionet korrektuese dhe Hartimi i Strategjisë për ekzekutimin e sanksioneve penale dhe ofrimi i trajnimeve për OJQ-të në Kosovë mbi hartimin e një modeli Raporti Alternativ për Konventën e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijëve.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjore.
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Kosovë.
- Koha e botimit: Shtator 2015 - Maj 2017.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Analiza ligjore për mekanizmat, masat dhe strukturat për mbrojtjen e femijës në Kodin e Familjes dhe vlerësimin e nevojës për hartimin e akteve nënligjore në lidhje me vendosjen e femijëve në kujdestari tek familjet kujdestare.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Shqipëri.
- Koha e botimit: Nëntor 2015- Qershor 2016.

Titulli i publikimit/Kerkimit shkencor: Analize e Permbledhur e Gjetjeve Kryesore mbi Situaten e te Miturve me Masa Edukative.
- Autor/Bashkeautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Kosove
- Koha e botimit: 19 -23 Tetor 2015

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Protokoll i Përbashkët Bashkëpunimi ndërmejt Odës së Avokatëve të Kosovës, Agjensisë për Ndihmën Juridike Falas, Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Dhoma e Avokatisë së Kosovës, Agjencisë për - Ndihmën Juridike Falas dhe Divizionit për Mbrojtjen e Viktimave.
- Koha e botimit : Viti 2015

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Doracak Trajnimi për Avokatët, mbrojtësit e viktimave dhe zyrtarët për ndihmën juridike falas në fushën e drejtësisë për fëmijë.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Oda e Avokatëve të Kosovës, UNICEF, Zyra e BE-së në Kosovë.
- Koha e botimit: Viti 2015

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Raport mbi Mangësitë dhe sfidat kryesore për përmirësimin e aksesit në të drejta dhe në sistemin e drejtësisë të fëmijëve nga komunitete të margjinalizuara me fokus të veçantë komunitetin rom.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Save the Children, QSHPLI dhe Terre des Hommes.
- Koha e botimit: Viti 2013

Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: Kolaterali financiar, një risi në të drejtën shqiptare dhe sfidat e zbatimit të tij.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Revista Bankieri - Botim i Shoqatës Shqiptare të Bankave.
- Koha e botimit: Korrik 2013

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Procedura Standarte Pune për " Trajtimin e të Miturve Gjatë Fazës së Hetimeve Paraprake.
- /Bashkëautor/KontribuesBashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: QSHPLI, UNICEF, Terre des Hommes, Save the Children.
- Koha e botimit: 2012 — 2013

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi i kapitullit të veçantë të Kodit të Procedurës Penale për të Miturit.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Shqipëri
- Koha e botimit: Janar 2013-Qershor 2013

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Doracak Trajnimi për Avokatët në Fushën e Drejtësisë për Fëmijë.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni bptues/publikues: Oda e Avokatëve të Kosovës, UNICEF, Zyra e BE-së në Kosovë.
- Koha e botimit: Viti 2012

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartëzimi dhe Vlerësimi i Sistemit të Mbrojtjes së Fëmijëve në Republikën e Kosovës.
- Autor/Bashkeautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botiies/publikues: UNICEF, Zyra e BE në Kosovë
- Koha e botimit: Viti 2012

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual për Avokatët mbi Zbatimin e kodit të Familjes dhe Legjislacionit Civil në Lidhje me Çështjet për të Miturit.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkeautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Q I4PI.1, Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës.
- Koha e botimit: Viti 2011

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartëzimi i sistemit të mbrojtjes se femijëve bazuar në paketën e re të lnstrumenteve matës te UNICEF.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Kosovë
- Koha e botimit: Shtator 2010 - Qershor 2011.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Protokolli i Punës për Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijëve.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Terre des hommes, Misioni në Shqipëri, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe UNICEF në Shqipëri.
- Koha e botimit: Viti 2010

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Pregatitja dhe kryerja e një programi trajnimi për avokatë, gjyqtarë dhe prokurorë mbi aftësitë dhe instrumentat e gjykimit në çështjet civile nga këndvështrimi i Gjykates Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/ publikues: MICEF, Zyra e Gjeorgjisë
- Koha e botimit: Janar — Maj 2010

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi i Udhëzimeve të Këshillit të Evropës për Drejtësinë Miqësore për Fëmijët, miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Europës.
- Autor/ Bashkëautor /Kontribues: Specialist në grupin e punës per hartimin e udhezimeve - Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Këshillit të Europës
- Koha e botimit: Shkurt — Dhjetor 2009.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual mbi Standartet e Shërbimit të Provës.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Shqipëri dhe Sherbimin Provës. - Koha e botimit: Qershor-Dhjetor 2009.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Raporti Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve.
- Autor/Bashkëautor /Kontribues: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF dhe Aleanca e Femijeve (Koalicioni Shqiptar i OJQ-ve).
- Koha e botimit: Viti 2005 - 2009

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Ekzekutimi i detyrimeve monetare sipas vendimeve gjyqësore në llogaritë bankare sipas modelit italian.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/ publikues: Banka Botërore, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, AMF, Shoqata e Bankare.
- Koha e botimit: Viti 2009

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Analiza e alternativave për ekzistencën e Depozatarit Qëndror te titujve, Shërbimet e depozitimit për emërtuesit dhe investitorët shqiptarë duke krahasuar opsionet e "themelimit të një qendre të re" kundrejt "blerjes së shërbimeve të depozitarit.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Banka Botërore, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, AMF, Shoqata e Bankave.
- Koha e botimit: Viti 2009

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual mbi zbatimin e Kodit të Familjes dhe legjislacionit civil në lidhje me çëshijet për të miturit.
- /Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- /lnstitucioni botues/publikues: Shkolla e Magjistraturës dhe Save the Children, Shqipëri.
- Koha e botimit: Viti 2008

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual " Intervistimi i të Miturve nga Punonjësit e Policisë".
- /Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: QSHPLI, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
- Koha e botimit: Viti 2008.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Studim krahasues përputhshmërinë e Legjislacionit Shqiptar me Konventen e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Save the Children dhe Swedish International Development Agency.
- Koha e botimit: Tetor 2006 — Shtator 2007.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Studim Krahasues mbi Inplementimin e Konventës së OKB-së mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore.
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues:
UNICEF, Shqipëri
- Koha e botimit: Viti 2007.

Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual për avokatin mbrojtës të të miturit “Të mbrosh të miturin”.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF dhe QSHPLI
- Koha e botimit: Viti 2007.
Kualifikime te veçanta
Çmimi i mirënjohjes :
Institucioni: Transparency International dhe UNICEF
Dhënë: Për kontributin e jashtëzakonshëm te dhëne në Reformën në Drejtësi në Shqipëri.
Periudha: Qershor 2009

Fituese e Çmimit te Programit Fulbright 2007-2008
Certifikatë vlerësimi
Institucioni: Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri.
Dhënë: Për kontribut, angazhim profesional dhe udhēheqje në emër të Shqipërisë.
Periudha: 8 Mars 2002.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Holta Zaçaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i Mbledhjes së Posaçme të Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë nr. 2, datë 16.1.2023 "Për zgjedhjen e znj. Holta Zaçaj anëtare e Gjykatës Kushtetuese".
 2. Formulari i vetëdeklarimit në kuadër te ligjit "Për dekriminalizimin", znj. Holta Zacaj.
 3. Vendimi i KED-se Nr. 14 date 20.07.2022 "Per lejimin e kandidimit te znj. Holta Zacaj".
 4. Vendimi i KED-se Nr. 22 date 20.07.2022 "Per lejimin e kandidimit te znj. Holta Zacaj".
 5. Vendim i KED-se Nr. 34 date 11.08.2022 "Per vleresimin dhe pikezimin e kandidatures se Zj. Holta Zacaj".
 6. Vendim i KED-se Nr. 66 date 22.12.2022 "Per rishikimin e vleresimit dhe pikezimit te kandidatures se Zj. Holta Zacaj".
 7. Pikezimi i KED - 17.08.2022 Kandidate per Gjykaten Kushtetuese Holta Zacaj.
 8. Pikezimi i KED - 24.02.2022 Kandidate per Gjykaten Kushtetuese Holta Zacaj.
 9. Njoftim i Presidencës mbi zhvillimin e ceremonisë së betimit të anëtares së Gjykatës Kushtetuese, znj. Holta Zaçaj - 25 Janar 2023 .
 10. Njoftim i Gjykates Kushtetuese për zgjedhjen e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, datë 20.02.2023.
 11. Ekzekutimi i detyrimeve monetare sipas vendimeve gjyqësore në llogaritë bankare sipas modelit italian. (Note on the italian experience on enforcement of monetary obligation due to judicial, Decisions in the bank accounts ) - H. Zaçaj, 2009.
 12. “Manual për avokatin mbrojtës të të miturit” H. Kotherja, A. Ristani, Tiranë, 2007.
 13. Njoftim per Median i Gjykates se Larte për listën e kandidatëve për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese - 04.03.2022.
 14. Njoftim për Median i Gjykatës së Lartë mbi Procedurën e votimit për zgjedhjen e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese - 16.01.2023.
 15. Vendim nr. 2, datë 16.1.2023 “Për zgjedhjen e znj. Holta Zaçaj anëtare e Gjykatës Kushtetuese”.
 16. Vënie informacioni në dispozicion nga Gjykata Kushtetuese për anëtarët e Gjykatës Kushtetuese.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,