Holta Zaçaj

Emër Mbiemër
Holta Zaçaj
Data e emërimit fillestar
2023-01-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Kryetare e Gjykatës Kushtetuese
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 20.02.2023 eshte zgjedhur nga Mbledhja e Gjyqtarëve te Gjykates Kushtetuese në detyrën e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese

• Ne janar të vitit 2023 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese

• Periudha: Janar 2020 - 2023
- Permbledhje e pergjegjësive te ushtruara: Partner/ President
- Permbledhje e pergjegjësive te ushtruara: Avokate e specializuar ne te drejtën familjare, mbrojten e femijeve dhe transaksioneve me pasuri te patundshme. Anëtare e Komitetit per Sherbimet e Mbrojtësit Publik - Divizioni per Fëmijet dhe Familjen ne shtetin e Massachusetts, SHBA.
- Lloji/emertesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimtaria: Zyra e Avokatise "Zacai Law PC".

• Periudha: Maj 2019 - Janar 2020
- Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarise: Avokate e associuar e specializuar ne transaksionet e pasurive te paluaitshme.
- Permbledhje e pergjegjesive te ushtruara: Ofrimi i sherbimeve ligjore ne fushën transaksioneve me pasuri te patundshme.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimaria: Ligris and Associates PC.

• Periudha: Maj 2013 - Tetor 2018 - Lloji i detyrës/fuksionit/veprimtarise: Drejtore e Departamentit te Shërbimeve Ligjore.
- Permbledhje e përgjegjesive te ushtruara: Konsulente ligjore prane Bordit te Drejtoreve, mbrojta e interesave të Bankës (avokat i bankës) në proceset gjyqesore ne lidhje me kredite me probleme ose çështje te tjera ne te cilat bankat ishte pale, pergjegjes per hartimin e te giitha kontratave te bankës.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimaria: Alpha Bank Albania SHA

• Periudha: Korrik 2008- Prill 2013 dhe Janar 2019 ne vazhdim.
- Lloji i detyres/funksionit/veprimtarise: Partner /Avokat
- Permbledhje e pergjegjesive te ushtruara: Avokate per sherbime ligjore ne fusha te ndryshme te se drejtes si ne te Drejte Familjare, Shoqërite Tregtare, te Drejte Finaciare.
- Nga viti 2019 ne vazhdim, avokat i atashuar prane kesaj zyre avokatie.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku Eshte ushtruar veprimaria: "De Legibus Consulting" Firme Ligjore.

• Periudha: Viti akademik 2009-2013
- Lloji i detyrës/fuksionit/veprimtarise: Pedagoge e jashtme/specialiste ne lenden e te "Drejtes - Familjare".
- Permbledhje e përgjegjësive te ushtruara: Mēsimdhënie, pergatitja e kurrikulave dhe leksioneve, pergatitja e testeve te provimeve dhe vlerësimi me note i studenteve.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimaria: Shkolla e Magjistratures Tirane.

• Periudha: Viti akademik 2010-2011
- Lloji i detyres/fuksionit/veprimtarisë: Trajnues
- Permbledhje e pergjegjesive te ushtruara: Trajnues me teme "Zbatimi i Kodit te Familjes dhe Legjislacionit Civil ne Lidhje me Çeshtjet per te Miturit".
- Lloji/emërtesa e Institucionit Shkolla e Magjistratures Tirane.

• Periudha: Viti akademik 2009-2010 - Lloji i detyrës/fuksionit/veprimtarise: Trajnues
- Permbledhje e pergjegjësive te ushtruara: Trajnues me teme "Zbatimi i Kodit te Familjes dhe - Legjislacionit Civil ne Lidhje me Çeshtjet per te Miturit".
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimaria: Shkolla e Magjistratures Tirane.

• Periudha: Viti akademik 2008-2009
- Lloji i detyres/funksionit/ veprimtarise: Trajnues
- Permbledhje e pergjegjesive te ushtruara: Trajnues me teme "Rritja e kapaciteteve Institucionale te Gjyqtarëve dhe Prokurorëve për zbatimin e dispozitave relevante te Kodit të Familjes, Kodit Civil dhe Kodit te Procedures Civile nga nje prespektive e te Drejtave te Femijes".
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimaria: Shkolla e Magjistratures Tirane.

• Periudha: Viti akademik 2004-2005
- Lloji i detyrës/fuksionit/veprimtarise: Trajnues
- Permbledhje e përgjegjësive te ushtruara: Trajnues me teme "I mituri dhe Drejtesia".
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimaria: Shkolla e Magjistratures Tirane.

• Periudha: Viti akademik 2013-2014
- Lloji i detyrës/fuksionit/veprimtarise: Pedagoge, "E Drejte Bankare", cikli Master Permbledhje e pergjegjësive te ushtruara: Mësimdhenie, pregatitja e kurrikulave dhe leksioneve, pergatitja e testeve te provimeve dhe vlerësimi me note i studenteve.
- Lloji/emertesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimaria: Universiteti Luarasi.

• Periudha: Viti akademik 2009-2010
- Lloji i detyres/fuksionit/veprimtarisë: Pedagoge, "E Drejte Finaciare", cikli bachelor; "E Drejta Tatimore dhe Doganore", cikli Master i Shkencave, "Studime te avancuara ne te Drejtën financiare dhe fiskale" cikli Master i Nivelit te dyte.
- Permbledhje e pergjegjesive te ushtruara: Mësimdhenie, pregatitja i kurrikulave dhe leksioneve, përgatitja e testeve te provimeve dhe vleresimi me note i studenteve.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimaria: Universiteti European i Tiranes.

• Periudha: Gusht 2002 -Maj 2007.
- Lloji i detyrës/fuksionit/veprimtarise: Drejtore Ekszekutive/ Avokate.
- Përmbledhje e pergjegjesive te ushtruara: Mbikqyrja dhe zbatimi i projekteve (Klinika Ligjore per te Mitur, Klinika Ligjore per Refugjate, Klinika Ligjore për Qytetarët). Avokate per ofrimin shërbime ligjore per femijet ne konflikt me ligjin, dhe qytetarët ne nevoje per shërbim ligjor falas.
- Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku eshtë ushtruar veprimaria: Qendra e Sherbimeve dhe Praktikave Ligjore te Integruara (QSHPLI).

• Periudha: 1999 - 2002.
- Lloji i detyres/fuksionit/veprimtarise: Bashkedrejtore.
- Permbledhje e pergjegjēsive te ushtruara: Mbikëqyrja e grupit te intervistuesve ne mbledhjen e deshmive per krimet e luftes ne Kosove, mbikqyrja e perpunimit te informacionit te mbledhur ne nje baze te dhenash dhe pergatitja e raporteve per deshmitaret e mundshem qe do te perdoren nga hetuesit ne Gjykaten Penale Nderkombetare për ish-Jugosllavine.
- Lloji/emertesa e Institucionit/subjektit ku eshte ushtruar veprimaria: Qendra Paqe nëpërmjet Drejtësise.
_______________________________________________________________

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• Periudha: Viti 1994-1998
- Diploma/Titulli i fituar: Jurist
- Rezultati/Nota Mesatare: 9.6
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtesise.

• Periudha: Shtator 2007- Maj 2008
- Diploma/Titulli i fituar: Master i Ligjeve (LL.M)
- Rezultati/Nota Mesatare: 8
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Universiteti ne Georgetown Washington, D.C.
_______________________________________________________________

KUALIFIKIMET PASUNIVERSITARE

• Periudha: Janar - Maj 2018
- Diploma/Titulli i fituar: Diplome ne te Drejten Kushtetuese
- Rezultati/Nota Mesatare: 9
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Fakulteti i Drejtesise, Suffolk, Massachusetts, USA.

• Periudha: 8 Korrik - 4 Gusht 2007
- Diploma/Titulli i fituar: Kualifikim per Bazat te Legjislacionit Amerikan dhe Edukimit Ligjor.
- Rezultati/Nota Mesatare: Trajnimi nuk ishte i bazuar ne dhenie note.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Fakulteti i Drejtesise Georgetown, Washington DC, USA.

_______________________________________________________________

TRAINIMET

• Periudha: Korrik - Gusht 2006
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnimi per Demokraci dhe Zhvillim.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Fakulteti i Drejtesise Stanford, California USA.
• Periudha: Shtator 2003 - Dhjetor 2004 - Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim per menaxhimin e programeve te klinikave ligjore.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Komiteti Hungarez i Helsinkit.

• Periudha: Shtator 2003- Dhjetor 2004
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim per qasjen pedagogjike te trajnereve te profesionisteve te nivelit te larte ne Shkollen e Magjistratures, Shqiperi.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Keshilli i Europes

• Periudha: Qershor - Korrik 2002 - Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Programi i Vizitoreve Nderkombetare ne Departamentin e Shtetit, USA.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikes
• Periudha: 26-28 Korrik 2001
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim mbi "Ligji per Refugjate dhe Praktika.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: UNHCR Shqiperi
• Periudha: 26 Mars - 25 Maj 2001
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Internship - Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Gjykata e Shkalles se Pare ne Paris.
• Periudha: Shkurt-Mars 1999 - Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim mbi teknikat e hartimit te legjislacionit.
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: ORT/USAID
• Periudha: 5 Qershor -17 Korrik 1999
- Tematika dhe fusha e trainimit te fituar: Trajnim mbi te Drejtat e Njeriut
- Emri dhe lloji i institucionit arsimor: Komiteti Hollandez i Helsinkit dhe Ministria e Puneve te Jashtme Holandeze, Utrecht, Hollande.

_______________________________________________________________
Punime Shkencore
• Titulli i publikimit/Kerkimit shkencor: Studimi mbi rritjen e aksesit ne ndihmen juridike per femijet ne konflikt me ligjin - nje pasqyre e pergjithshme e kuadrit ligjor qe rregullon ndihmen juridike ne Shqiperi me theks te vecante tek femijet, aksesi i tyre ne drejtesi dhe ne te drejtat.
- Autor/Bashkeautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/Institucioni botues/publikues: Law lnstitute: Qendra Lituaneze per Shkencat Sociale, Organizata "Mbrojtja Nderkombetare per Femijet" Belgjike, dhe Qendra per Sherbime dhe Praktika Ligjore te Integruara, Shqiperi.
- Koha e botimit: Janar - Korrik 2020

• Titulli i publikimit/Kerkimit shkencor: Hartimi dhe vleresimi i sherbimeve per femijet ne konflikt me Iigjin.
- Autor/Bashkeautor/Kontribues: Ekspert ligjor
- Subjekti/Institucioni botues/publikues: UNICEF, Kosove
- Koha e botimit: Prill-Qershor 2019

• Titulli i publikimit/Kerkimit shkencor: Hartimi i Udhezimeve per vleresimin e moshes dhe vendosjen ne kujdestari.
- Autor/Bashkeautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/Institucioni botues/publikues: Keshilli i Europes
- Koha e botimit: Shkurt 2017 - Dhjetor 2018

• Titulli i publikimit/Kerkimit shkencor: Hartimi i nje udhezuesi te ri mbi vleresimin e moshes dhe kujdestarine, miratuar nga Komiteti i Ministrave te Keshillit te Europes.
- Autor/Bashkeautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Keshillit te Europes (CAHEN, Masat mbrojtese te femijeve).
- Koha e botimit: Shkurt- Dhjetor 2017

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi i Ligjit për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Shqipëri
- Koha e botimit: Tetor 2015 — Janar 2017

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi i paketës ligjore për institucionet korrektuese dhe Hartimi i Strategjisë për ekzekutimin e sanksioneve penale dhe ofrimi i trajnimeve për OJQ-të në Kosovë mbi hartimin e një modeli Raporti Alternativ për Konventën e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijëve.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjore Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Kosovë
- Koha e botimit: Shtator 2015 - Maj 2017

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Analiza ligjore për mekanizmat, masat dhe strukturat për mbrojtjen e femijës në Kodin e Familjes dhe vlerësimin e nevojës për hartimin e akteve nënligjore në lidhje me vendosjen e femijëve në kujdestari tek familjet kujdestare.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Shqipëri
- Koha e botimit: Nëntor 2015- Qershor 2016

• Titulli i publikimit/Kerkimit shkencor: Analize e Permbledhur e Gjetjeve Kryesore mbi Situaten e te Miturve me Masa Edukative.
- Autor/Bashkeautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Kosove
- Koha e botimit: 19 -23 Tetor 2015

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Protokoll i Përbashkët Bashkëpunimi ndërmejt Odës së Avokatëve të Kosovës, Agjensisë për Ndihmën Juridike Falas, Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Dhoma e Avokatisë së Kosovës, Agjencisë për - Ndihmën Juridike Falas dhe Divizionit për Mbrojtjen e Viktimave.
- Koha e botimit: Viti 2015

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Doracak Trajnimi për Avokatët, mbrojtësit e viktimave dhe zyrtarët për ndihmën juridike falas në fushën e drejtësisë për fëmijë.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Oda e Avokatëve të Kosovës, UNICEF, Zyra e BE-së në Kosovë.
- Koha e botimit: Viti 2015

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Raport mbi Mangësitë dhe sfidat kryesore për përmirësimin e aksesit në të drejta dhe në sistemin e drejtësisë të fëmijëve nga komunitete të margjinalizuara me fokus të veçantë komunitetin rom.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Save the Children, QSHPLI dhe Terre des Hommes.
- Koha e botimit: Viti 2013

• Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor: Kolaterali financiar, një risi në të drejtën shqiptare dhe sfidat e zbatimit të tij.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Revista Bankieri - Botim i Shoqatës Shqiptare të Bankave.
- Koha e botimit: Korrik 2013

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Procedura Standarte Pune për " Trajtimin e të Miturve Gjatë Fazës së Hetimeve Paraprake.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: QSHPLI, UNICEF, Terre des Hommes, Save the Children.
- Koha e botimit: 2012 — 2013

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi i kapitullit të veçantë të Kodit të Procedurës Penale për të Miturit.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Shqipëri
- Koha e botimit: Janar 2013-Qershor 2013

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Doracak Trajnimi për Avokatët në Fushën e Drejtësisë për Fëmijë.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni bptues/publikues: Oda e Avokatëve të Kosovës, UNICEF, Zyra e BE-së në Kosovë.
- Koha e botimit: Viti 2012

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartëzimi dhe Vlerësimi i Sistemit të Mbrojtjes së Fëmijëve në Republikën e Kosovës.
- Autor/Bashkeautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botiies/publikues: UNICEF, Zyra e BE në Kosovë
- Koha e botimit: Viti 2012

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual për Avokatët mbi Zbatimin e kodit të Familjes dhe Legjislacionit Civil në Lidhje me Çështjet për të Miturit.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkeautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Q I4PI.1, Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës.
- Koha e botimit: Viti 2011

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartëzimi i sistemit të mbrojtjes se femijëve bazuar në paketën e re të lnstrumenteve matës te UNICEF.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Kosovë
- Koha e botimit: Shtator 2010 - Qershor 2011.

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Protokolli i Punës për Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijëve.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Terre des hommes, Misioni në Shqipëri, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe UNICEF në Shqipëri.
- Koha e botimit: Viti 2010

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Pregatitja dhe kryerja e një programi trajnimi për avokatë, gjyqtarë dhe prokurorë mbi aftësitë dhe instrumentat e gjykimit në çështjet civile nga këndvështrimi i Gjykates Evropiane të të Drejtave të Njëriut.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Ekspert Ligjor
- Subjekti/lnstitucioni botues/ publikues: MICEF, Zyra e Gjeorgjisë
- Koha e botimit: Janar — Maj 2010

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Hartimi i Udhëzimeve të Këshillit të Evropës për Drejtësinë Miqësore për Fëmijët, miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Europës.
- Autor/ Bashkëautor /Kontribues: Specialist në grupin e punës per hartimin e udhezimeve - Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Këshillit të Europës
- Koha e botimit: Shkurt — Dhjetor 2009

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual mbi Standartet e Shërbimit të Provës.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF, Shqipëri dhe Sherbimin Provës. - Koha e botimit: Qershor-Dhjetor 2009

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Raporti Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve.
- Autor/Bashkëautor /Kontribues: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF dhe Aleanca e Femijeve (Koalicioni Shqiptar i OJQ-ve).
- Koha e botimit: Viti 2005 - 2009

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Ekzekutimi i detyrimeve monetare sipas vendimeve gjyqësore në llogaritë bankare sipas modelit italian.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/ publikues: Banka Botërore, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, AMF, Shoqata e Bankare.
- Koha e botimit: Viti 2009

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Analiza e alternativave për ekzistencën e Depozatarit Qëndror te titujve, Shërbimet e depozitimit për emërtuesit dhe investitorët shqiptarë duke krahasuar opsionet e "themelimit të një qendre të re" kundrejt "blerjes së shërbimeve të depozitarit.
- Autor/Bashkëautor/Kontribugs: Autore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Banka Botërore, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, AMF, Shoqata e Bankave.
- Koha e botimit: Viti 2009

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual mbi zbatimin e Kodit të Familjes dhe legjislacionit civil në lidhje me çëshijet për të miturit.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Shkolla e Magjistraturës dhe Save the Children, Shqipëri.
- Koha e botimit: Viti 2008

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual " Intervistimi i të Miturve nga Punonjësit e Policisë".
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: QSHPLI, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
- Koha e botimit: Viti 2008

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Studim krahasues përputhshmërinë e Legjislacionit Shqiptar me Konventen e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: Save the Children dhe Swedish International Development Agency,
- Koha e botimit: Tetor 2006 — Shtator 2007

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Studim Krahasues mbi Inplementimin e Konventës së OKB-së mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore Subjekti/lnstitucioni botues/publikues:
UNICEF, Shqipëri
- Koha e botimit: Viti 2007

• Titulli i publikimit/Kërkimit shkencor: Manual për avokatin mbrojtës të të miturit “Të mbrosh të miturin”.
- Autor/Bashkëautor/Kontribues: Bashkëautore
- Subjekti/lnstitucioni botues/publikues: UNICEF dhe QSHPLI
- Koha e botimit: Viti 2007.
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
• Cmimi i mirënjohjes :
Institucioni: Transparency International dhe UNICEF
Dhene: Per kontributin e jashtezakonshëm te dhëne ne Reformen ne Drejtësi ne Shqipëri.
Periudha: Qershor 2009

• Fitues i Cmimit te Programit Fulbright 2007-2008
Certifikatë vlerësimi
Institucioni: Ambasadori i Shteteve te Bashkuara ne Shqiperi.
Dhene: Per kontribut, angazhim profesional dhe udhēhegje ne emer te Shqipërise.
Periudha: 8 Mars 2002.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Holta Zaçaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i Mbledhjes së Posaçme të Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë nr. 2, datë 16.1.2023 "Për zgjedhjen e znj. Holta Zaçaj anëtare e Gjykatës Kushtetuese"
 2. Formulari i vetëdeklarimit në kuadër te ligjit "për dekriminalizimin". - Zj. Holta Zacaj
 3. Vendimi i KED-se Nr. 14 date 20.07.2022 per lejimin e kandidimit te Zj. Holta Zacaj
 4. Vendimi i KED-se Nr. 22 date 20.07.2022 per lejimin e kandidimit te Zj. Holta Zacaj
 5. Vendim i KED-se Nr. 34 date 11.08.2022 per vleresimin dhe pikezimin e kandidatures se Zj. Holta Zacaj
 6. Vendim i KED-se Nr. 66 date 22.12.2022 per rishikimin e vleresimit dhe pikezimit te kandidatures se Zj. Holta Zacaj
 7. Pikezimi i KED - 17.08.2022 Kandidate per Gjykaten Kushtetuese Holta Zacaj.
 8. Pikezimi i KED - 24.02.2022 Kandidate per Gjykaten Kushtetuese Holta Zacaj.
 9. Njoftim i Presidences mbi zhvillimitn e ceremonise se betimit te anëtarës së Gjykatës Kushtetuese, znj. Holta Zaçaj - 25 Janar 2023 .
 10. Njoftim i Gjykates Kushtetuese për zgjedhjen e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, date 20.02.2023
 11. Ekzekutimi i detyrimeve monetare sipas vendimeve gjyqësore në llogaritë bankare sipas modelit italian. (Note on the italian experience on enforcement of monetary obligation due to judicial, Decisions in the bank accounts ) - H. Zaçaj, 2009,
 12. “Manual për avokatin mbrojtës të të miturit” H. Kotherja, A. Ristani, Tiranë, 2007
 13. Njoftim per Median i Gjykates se Larte për listën e kandidatëve për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese - 04.03.2022
 14. Njoftim per Median i Gjykates se Larte mbi Procedurën e votimit për zgjedhjen e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese - 16.01.2023.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,