Ened Nakuçi

Emër Mbiemër
Ened Nakuçi
Data e emërimit fillestar
2004-01-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
•19.12.2019 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
•01.01.2004- 19.12.2019 - Prokuror në Prokurorine për Krime të Rënda Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1985-1989 - Shkolla e Mesme e Përgjithshme "Qemal Stafa" Tiranë.
1989-1992 - Studime për Inxhinieri Mekanike në Universitetin Politeknik të Tiranës.
1992-1993 - Kurs përgatitor për mësimin e gjuhës rumune, në Universitetin e Bakeu (Rumani).
1993-1997 - Fakulteti i Drejtësisë, në Universitetin e Bukureshtit.
Gusht 1997 - Diplomuar në shkencat juridike, specialiteti Drejtësi.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.153 datë 07.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Xhensila Pine-Kryesuese, Roland Ilia- Relator, Valbona Sanxhaktari-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Ened Nakuçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.153 datë 07.06.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Ened Nakuçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Ened Nakuçi
Dokumenta te tjera
 1. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës i z. Ened Nakuçi në kuadër të ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 2. Vendim nr.153, datë 07.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Xhensila Pine-Kryesuese, Roland Ilia- Relator, Valbona Sanxhaktari-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Ened Nakuçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.153 datë 07.06.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Ened Nakuçi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
 4. Vendim nr.72 i KLP-së datë 15.04.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Z. Ened Nakuçi".
 5. Vendim nr.244 i KLP-së, datë 25.11.2019 "Për emërimin e z.Ened Nakuçi si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)".
 6. Vendim nr.57 i KLP-së, datë 05.04.2019 "Për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak".
 7. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.
 8. Betimi në Presidencë i 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme.
 9. Deklarata për median e Gent Ibrahimit datë 27.12.2019 mbi reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj
 10. Vendim nr.137 i KLP-së, datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
 11. Skeda e Pasurisë e z. Ened Nakuçi, publikuar nga Reporter.al.
 12. Vendim i KLP-së nr. 317, datë 02.12.2022 "Për caktimin me short të relatorit dhe Këshilltarit Ligjor Përgjegjës për procedurën e vlerësimit të prokurorëve".
 13. Vendim i KLP-së nr. 201, datë 18.06.2021 "Për një ndryshim në vendimin nr. 137, datë 16.07.2019 "Për miratimin e listës për rënditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 14. Prezantimi i kandidatit për SPAK Ened Nakuçi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,